Προβλέπονται πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και έκτακτη επιχορήγηση

0

Προτεραιότητα στην εξόφληση των

ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο με θέμα την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων έστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει πως το ζήτημα αυτό αποτελεί «βασικό στόχο της δημοσιονομικής πολιτικής της Χώρας για το έτος 2012». Η εξόφληση αυτή επισημαίνεται ότι θα γίνει όχι με τη συνδρομή των χρηματοπιστωτικών δομών και συνομολόγηση δανείων, αλλά σε βάρος των πιστώσεων, που έχουν προβλεφθεί για αυτό το σκοπό στον κρατικό προϋπολογισμό και με έκτακτη χρηματοδότηση των δικαιούχων φορέων.

Οι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πίνακα με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις μέχρι και τις 30 Μαρτίου. Οι σχετικές πιστώσεις θα μεταβιβασθούν στους δικαιούχους φορείς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου που καλεί τους ΟΤΑ να κάνουν τις πληρωμές το συντομότερο δυνατόν και μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες (εντός τριάντα ημερών από τη λήψη της χρηματοδότησης). Με την εξόφληση των οφειλών οι οργανισμοί θα αποστέλλουν άμεσα βεβαίωση, ότι η έκτακτη χρηματοδότηση διατέθηκε για τις δηλωθείσες υποχρεώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος αυτής αναλόγως στο κρατικό προϋπολογισμό.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε συνεργασία με το Υπουργείο, θα προβεί σε επιτόπιους δειγματοληπτικούς
ελέγχους, προκειμένου να επαληθευτεί το ύψος των υποχρεώσεων, πριν από τη λήψη της απόφασης χρηματοδότησης, αλλά και μετά τη καταβολή των πληρωμών.
Για το λόγο αυτό, οι φορείς πρέπει να διαθέτουν αναλυτικό αρχείο με τα στοιχεία των υποχρεώσεων αυτών και τα σχετικά παραστατικά.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.