120 ΔΟΣΕΙΣ: Πώς «καθαρίζετε» χρέη στην εφορία

0

Το άνοιγμα της εφαρμογής στο Taxisnet, σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν τη ρύθμιση των 120 δόσεων, με στόχο να βάλουν σε τάξη τα οικονομικά τους.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίστηκε στα 30%, το επιτόκιο ρύθμισης στο 5% για όσους έχουν οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, ενώ όσοι οφείλουν λιγότερα με εισόδημα έως 10.000 ευρώ, η ρύθμιση θα γίνεται άτοκα.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, η κυβέρνηση προχώρησε σε βελτιώσεις και έτσι αυξάνεται για τις επιχειρήσεις ο αριθμός  των δόσεων στις 24 για τακτικές και στις 36 για έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις.
Πλέον το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ευκαιρία, την οποία όσοι αξιοποιήσουν θα βάλουν τέλος στον εφιάλτη που βιώνουν.
Όσοι χρωστούν έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν βεβαιωμένες οφειλές µε κατ’ αρχήν άπαξ απαλλαγή 10% από τους τόκους καιπροσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης για υπαγωγή, σε έως και 120 δόσεις.
Σε γενικές γραμμές ο αριθμός των δόσεων προκύπτει τόσο από το ύψος της οφειλής, όσο και από το ύψος του πραγματικού εισοδήματος που δήλωσε ο οφειλέτης για το φορολογικό έτος 2017 (φορολογική δήλωση 2018).
Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ένας συντελεστής αποπληρωμής που αυξάνεται προοδευτικά ε βάση το ετήσιο εισόδημα, κυμαίνεται από 4% έως 25% και ορίζει το ποσό που θα αποπληρώνει κάθε χρόνο ο οφειλέτης.
Στη συνέχεια:

 • το ποσό αυτό διαιρείται με το 12, όσοι είναι και οι μήνες του έτους και έτσι προκύπτει το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης,
 • το ποσό της μηνιαίας δόσης διαιρείται με το ποσό της συνολικής οφειλής και έτσι προκύπτει ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων.

Ας δούμε τώρα κάποιες κρίσιμες ερωτήσεις -απαντήσεις προκειμένου να γίνει σαφές ποιοι και πώς μπορούν να κάνουν χρήση της νέας ρύθμισης, ώστε να απαλλαγούν σταδιακά ή για πάντα από τα χρέη τους.

 • Πώς γίνεται ο υπολογισμός αριθμούς δόσεων και ύψος της δόσης;

Όσοι έχουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ, κατά το ορολογικό έτος 2017 μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έως και σε 120 δόσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση το ελάχιστο ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ το μήνα. Για όσους οφειλέτες έχουν εισόδημα πάνω 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων προκύπτει ως εξής: το συνολικό εισόδημα του έτους 2017 πολλαπλασιάζεται τμηματικά µε προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή. Ειδικότερα για τμήμα εισοδήματος:

  • από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),
  • από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),
  • από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),
  • από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),
  • από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%), στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
  • από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),
  • πάνω από 100.000 µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
   1. Τι ισχύει με τον ανώτερο συντελεστή;

Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα µε τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη. Η μείωση είναι κατά μια μονάδα για ένα τέκνο, κατά δύο μονάδες για δύο τέκνα, κατά τρεις μονάδες για τρία τέκνα.

   1. Πώς προκύπτει το πλήθος των δόσεων;

Το άθροισμα των γινομένων των τμημάτων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηνιαία βάση, διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

   1. Πώς γίνεται η υπαγωγή στη ρύθμιση;

Σε πρώτη φάση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  κατά την τελευταία πενταετίας µε τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017. Εάν ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος 2017, χορηγείται το μέγιστο πλήθος δόσεων, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης δόσης των 30 ευρώ. Στην αίτηση αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής.

   1. Τι γίνεται σε περίπτωση μικρότερου αριθμού δόσεων;

Εάν ο οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή να καταβάλει την οφειλή του σε μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτό που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, δικαιούται μείωσης των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σε  συνάρτηση µε το ποσοστό αποµείωσης του πλήθους δόσεων που επιλέγει ο φορολογούµενος.

   1. Πώς γίνεται ο υπολογισμός σ’ αυτή την περίπτωση;

Βάση για τον υπολογισμό είναι στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ως εξής:

   • για ποσοστό αποµείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό (20%), χορηγείται απαλλαγή κατά 15%, συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθμιση,
   • για ποσοστό αποµείωσης δόσεων 30% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά 25%, συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθμιση,
   • για ποσοστό αποµείωσης δόσεων 40% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό 35%, συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθμιση,
   • για ποσοστό αποµείωσης δόσεων 50% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό 45%, συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθμιση,
   • για ποσοστό αποµείωσης δόσεων 60% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά 55%, συµπεριλαµβανοµένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που δίνεται µε την ένταξη στη ρύθμιση,
   • για ποσοστό αποµείωσης δόσεων 70% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά 18%, ενώ για το ποσοστό απαλλαγής τόκων και προσαυξήσεων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δόσεων.

7.Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές των επιχειρήσεων;
Αναφορικά με τις οφειλέτες νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης σε έως 18 μηνιαίες δόσεις. Κατ’ εξαίρεση υπάρχει η δυνατότητα για 30 δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους οι οποίοι καταβάλλονται εφάπαξ, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, σε συνάρτηση µε το πλήθος των δόσεων που επιλέγονται, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηναίας δόσης των 30 ευρώ.

    1. Τι επιπτώσεις υπάρχουν εάν δεν είναι κάποιος συνεπής με τη ρύθμιση που έχει συμφωνήσει;

Σε μια τέτοια περίπτωση, συνέπεια είναι η υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

    1. Σε ποιες περιπτώσεις χάνεται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης:

    • δεν καταβάλει δύο συνεχόµενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή και καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
    • δεν υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους ή εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, εφόσον η προθεσµία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,
    • δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος μέρους, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.

 

Παραδείγματα
Τα παραδείγματα που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομικών είναι ενδεικτικά για τον τρόπο με τον οποίο φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στην εφορία.
Ειδικότερα
Α. Οφειλέτης με εισόδημα 10.000 ευρώ και χρέος 3.600 ευρώ: Σ’ αυτή την περίπτωση η ρύθμιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 ευρώ καθώς το εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ.
Β. Οφειλέτης με εισόδημα 21.000  ευρώ και οφειλή 30.000 ευρώ: Σε μια τέτοια περίπτωση η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Ο συντελεστής έως τα 10.000 ευρώ είναι 0. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ. Για τις τελευταίες επιπλέον 1.000 ευρώ Χ 8% = 80 ευρώ. Το σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής είναι 580 ευρώ. Η μηνιαία ικανότητα είναι 580 / 12 = 48,33 ευρώ Ο αριθμός δόσεων είναι 30.000 ευρώ / 48,33 = 620. Άρα, η ρύθμιση είναι στο μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις.
Γ. Οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ και οφειλή 6.000 ευρώ: Σε αυτή την περίπτωση η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Ο συντελεστής έως τα 10.000 ευρώ είναι 0.Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 8% = 400 ευρώ. Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 10% = 500 ευρώ. Το σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής είναι 1.400 ευρώ και η μηνιαία ικανότητα είναι 1.400 / 12 = 116,67 ευρώ.
Προκύπτει λοιπόν αριθμός δόσεων 6.000ευρώ / 116,67 = 51,42 και 51 δόσεις. Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.
Δ. Οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ, οφειλή 6.000 ευρώ και ένα παιδί:  Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Έως τα 10.000€, ο συντελεστής είναι 0. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (4-1)=3% = 150 ευρώ. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (6-1)=5% = 250 ευρώ. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (8-1)=7% = 350 ευρώ Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ  Χ (10-1)=9% = 450 ευρώ. Το σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: είναι 1.200 ευρώ και η μηνιαία ικανότητα 1.200 / 12 = 100 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων είναι 6.000 ευρώ / 100 = 60 δόσεις. Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 60 δόσεις.

>> Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις

    • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,
    • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως έξι (6)

μηνιαίες δόσεις,

    • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά (7) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,
    • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως δεκαέξι (18 μηνιαίες δόσεις,

 >> Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 36 δόσεις

    • χορηγείται απαλλαγή 20% εφόσον το ποσό της οφειλής ρυθμιστεί από 19 έως και 22 δόσεις

 >> Σε περίπτωση που η ρύθμιση γίνει σε 36 δόσεις

    • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,
    • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις,
    • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 70% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά (7) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,
    • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως δεκαοκτώ (18) μηνιαίες δόσεις,
    • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.

>> Χορηγείται απαλλαγή 20% των προσαυξήσεων εφόσον η ρυθμιστεί από 25 έως και 30 δόσεις
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης.
Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές του ίδιου οφειλέτη που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες ως 24 ) και άλλες έως τριάντα (35) μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται διακριτά.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.