Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Παράταση για τις προσλήψεις 700 γιατρών στο ΕΣΙ των ΚΕΠΑ

Δημοσιεύθηκε

στις

Έως την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024, παρατείνονται οι αιτήσεις για 700 προσλήψεις γιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι (ιατροί) εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦΚΑ και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους, όπως, για παράδειγμα, τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια κ.λπ.

Μετά την υποβολή, εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα ότι η αίτηση υποβλήθηκε επιτυχώς και ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει αύξοντα αριθμό της αίτησης, ο οποίος λογίζεται ως αριθμός πρωτοκόλλου αυτής. Μέχρι την ημερομηνία λήξης προθεσμίας της, καταχώρισης των στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε-ΕΦΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν και να προβούν σε τυχόν διορθώσεις επιλέγοντας το πεδίο «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, καμία διόρθωση δεν είναι εφικτή.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία (1) αίτηση για μία (1) θέση, αναφέροντας την ειδικότητά του ή τις ειδικότητές του κατά περίπτωση (σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπό του διπλή ειδικότητα, επιλέγει την ειδικότητα για την οποία θα ενταχθεί στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) του ΚΕΠΑ), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυ την στοιχείων του υποψηφίου και την πιστότητα των αναρτώμενων εγγράφων.

Ποιοι ιατροί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών

Στο Ε.Σ.Ι. μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε ιατρός, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής του. Έτσι, γίνονται δεκτοί γιατροί που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (δημόσιοι λειτουργοί), όσο και ελεύθεροι επαγγελματίες (ιδιώτες).

Η Πρόσκληση αφορά σε πρόσληψη στο δημόσιο;

Όχι. Η απασχόληση σε υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. είναι παράλληλη με τις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες των ιατρών.

Ποιος επιλέγει σε πόσες και ποιες επιτροπές (ημέρες, ώρα), θα συμμετάσχει ένας ιατρός;

Οι ίδιοι οι ιατροί δηλώνουν την διαθεσιμότητά τους. Η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης του e-ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις διαθεσιμότητας, και το πλήθος των περιστατικών, καθώς και τη γεωγραφική κατανομή αυτών, συγκροτεί τις Επιτροπές και προσδιορίζει τα ραντεβού. Οι ιατροί ενημερώνονται για τα ραντεβού τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν.

Ποιες ώρες γίνονται οι αξιολογήσεις; Πόσες ώρες την μέρα διαρκούν;

Οι ώρες απασχόλησης είναι πρωινές και με ραντεβού ανά είκοσι (20) λεπτά, με το πρώτο ραντεβού να είναι στις 08:00 π.μ.. Στο χώρο όπου διεξάγονται οι υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, αξιολογούνται κατά μέσο όρο είκοσι δύο (22) αιτήματα, ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται η αξιολόγηση των πολιτών στο χώρο διαμονής τους (κατ’ οίκον επίσκεψη), τα προς αξιολόγηση αιτήματα είναι περίπου δεκαπέντε (15).

Υπάρχει δέσμευση για συμμετοχή σε συγκεκριμένο αριθμό συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ; Σε πόσες συνεδριάσεις μπορώ να συμμετέχω μέσα στην ημέρα;

Οι ιατροί που εργάζονται σε Δημόσιες Δομές Φροντίδας Υγείας και στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις υγειονομικών επιτροπών τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες ανά μήνα, χωρίς δυνατότητα των δομών να τους απαγορεύσουν τη συμμετοχή.

Ποιες είναι οι ειδικότητες που ζητούνται και ποιος ο αριθμός των ιατρών ανά ειδικότητα;

Καρδιολογίας 45

Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας 8

Νευρολογίας 219

Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας ή Ορθοπεδικής 3

Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 15

Ουρολογίας 3

Οφθαλμολογίας 10

Γενικής Ιατρικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Γενικής Ιατρικής 22

Γαστρεντερολογίας 8

Εσωτερικής Παθολογίας ή Παθολογίας 42

Ενδοκρινολογίας – Διαβήτη – Μεταβολισμού ή Ενδοκρινολογίας 12

Παιδιατρικής 60

Ρευματολογίας 28

Χειρουργικής 36

Ωτορινολαρυγγολογίας 3

Ψυχιατρικής 148

Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου 35

Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας 3

Ποια είναι τα ποσά που έχουν καθορισθεί για την αμοιβή των ιατρών που θα ενταχθούν στο Μητρώο

Οι αποζημιώσεις των ιατρών του ΚΕΠΑ όλως προσφάτως αυξήθηκαν κατά 50%. Η αποζημίωση υπολογίζεται ανά αξιολογούμενο αίτημα, για το οποίο εκδίδεται οριστική Γνωμάτευση Αναπηρίας και ανέρχεται:

1. Για τον Πρόεδρο Υγειονομικής Επιτροπής (Υ.Ε.):
(α) σε δέκα πέντε ευρώ (15€), σε περίπτωση αξιολόγησης σε σημείο διενέργειας συνεδριάσεων του ΚΕ.Π.Α.
(β) σε σαράντα πέντε ευρώ (45€), σε περίπτωση αξιολόγησης κατ’ οίκον.
(γ) σε επιπλέον τρία ευρώ (3€), σε περίπτωση που η αξιολόγηση διενεργείται εκτός έδρας του ιατρού.

2. Για τα μέλη Υγειονομικής Επιτροπής:
(α) σε δέκα ευρώ και 50 λεπτά (10,50 €), σε περίπτωση αξιολόγησης σε σημείο διενέργειας συνεδριάσεων του ΚΕ.Π.Α.
(β) σε τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (31,50 €), σε περίπτωση αξιολόγησης κατ’ οίκον.
(γ) σε επιπλέον τρία ευρώ (3€), σε περίπτωση που η αξιολόγηση διενεργείται εκτός έδρας του ιατρού.

Τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης καλύπτονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μετακίνησης δημοσίων λειτουργών.

Παρέχεται εκπαίδευση στους ιατρούς προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους ως μέλη του ειδικού σώματος ιατρών του ΚΕΠΑ;

Οι επιτυχόντες ανά ειδικότητα ιατροί καλούνται να συμμετέχουν στην ειδική εκπαίδευση ιατρών του Ε.Σ.Ι., η οποία γίνεται εξ αποστάσεως.

Ποιο είναι το έργο που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι ενταχθέντες ιατροί στο μητρώο ιατρών ειδικού σώματος του ΚΕΠΑ;

Με την ένταξη των ιατρών στο Ειδικό Σώμα Ιατρών καλούνται να επιτελέσουν το έργο των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. και ειδικότερα:

α) την αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση των αιτήσεων, του συνοδευτικού υλικού, των αξιολογούμενων και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, με σκοπό την έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.),

β) το χαρακτηρισμό των αιτούντων ως Ατόμων με Αναπηρία,

γ) τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.),

δ) τον καθορισμό του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας, όπου αυτό προβλέπεται,

ε) τον καθορισμό της διάρκειας πιστοποίησης της αναπηρίας,

στ) την κρίση περί πληρότητας των απαιτούμενων ιατρικών προϋποθέσεων για την υπαγωγή της πιστοποιημένης αναπηρίας σε συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα Άτομα με Αναπηρία.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ