Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

0

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Πρασίνου, ανακοίνωσε ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού.

Όπως αναγράφεται στη σχετική ανακοίνωση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3384/2007.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις είναι οι εξής:

  • ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικών) – διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες – 2 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Πρασίνου – διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες – 5 θέσεις

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

  1. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  5. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος για την ειδικότητα που απαιτείται.
  6. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ που να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης. Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά τη λήψη της άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π στην διαδρομή www.asep.gr/.Φορείς/Έντυπα-διαδικασίες/Διαγωνισμών φορέων/Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ/ /παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ημ. εκδ. 30.3.2017.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ: 213 2014 722, 737) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης (17 Οκτωβρίου 2019).

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.