Προσλήψεις 35 ατόμων στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

0

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης σε πρόσφατη ανάρτησή του ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εδρεύει στην Πεύκη Ελ. Βενιζέλου 15 & Ρ.Φεραίου.

Οι θέσεις αφορούν την πρόσληψη 35 ατόμων στους παρακάτω τομείς:

 • Καθηγητής Ανωτέρων Θεωρητικών – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση
 • Καθηγητής Βιολιού – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 4 θέσεις
 • Καθηγητής Ευφωνίου – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση
 • Καθηγητής Ζωγραφικής – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση
 • Καθηγητής Θεατρικού Παιχνιδιού – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 2 θέσεις
 • Καθηγητής Θεωρητικών – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση
 • Καθηγητής Κιθάρας – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 4 θέσεις
 • Καθηγητής Κρουστών & Κλασσικών τυμπάνων – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση
 • Καθηγητής Μπαλέτου – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 2 θέσεις
 • Καθηγητής Πιάνου – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 9 θέσεις
 • Καθηγητής Τούμπας – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση
 • Καθηγητής Τρομπέτας – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 2 θέσεις
 • Καθηγητής Τρομπονιού – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση
 • Καθηγητής Τσέλου – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση
 • Καθηγητής Φλάουτου – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση
 • Καθηγητής Χορού – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 2 θέσεις
 • Καθηγητής Χορωδίας – Οκτώ (8) ή εννέα (9) μήνες – 1 θέση

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του ΠΕ.Α.Π. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α από 16/10/2019 έως και 25/10/2019 (από 10:00 μέχρι 13:00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (η οποία χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ΠΕ.Α.Π.)

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται στον πίνακα Β ως προσόντα διορισμού

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όρων προκήρυξης και κανονισμού λειτουργίας του ωδείου όπως αυτός ισχύει.

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναγράφει ότι τα στοιχεία και λοιπά πιστοποιητικά σπουδών και προϋπηρεσίας είναι αληθή και τα πρωτότυπα είναι στην διάθεση της επιτροπής όποτε ζητηθούν.

6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν: α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. β) Έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. γ) Είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. δ) Έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. ε) Τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. στ) Έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ., λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

7) Πιστοποιητικά εμπειρίας ως εξής: α) Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα: Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του αρθ. 1 του ν. 2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής. β) Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: 1.Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης). 2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 3.Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.