Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στα δημόσια σχολεία Χαλανδρίου

0

Το Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δράσεων, της Διεύθυνσης Πολιτισμού και «Αετοπουλείου» Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

Οι εκδηλώσεις αφορούν θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο, αφηγήσεις κ.λπ., και θα παρουσιαστούν στις αίθουσες εκδηλώσεων των σχολείων κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού σχολικού τους προγράμματος.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν:

α) στοιχεία του φορέα αναλυτικά (όπως αναγράφονται στο τιμολόγιο)

β) σύντομη περιγραφή του έργου καθώς και τις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται

γ) οικονομική προσφορά

δ) ιστορικό του καλλιτεχνικού σχήματος

ε) βιογραφικά συντελεστών

στ) οπτικό υλικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή στη [email protected], μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2019

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι ότι αν επιλεγεί η πρότασή σας για μία ή περισσότερες παραστάσεις, των οποίων το κόστος υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 € προ ΦΠΑ, θα απαιτηθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές/νόμιμους εκπροσώπους και β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 (καταστατικό εταιρείας)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.