Δ.Σ. Αμαρουσίου:Απόφαση για τη διάθεση χώρων στα κόμματα

0


Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου είναι ορισμένες για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα). Η πρώτη στις 17.30 είναι ειδική και αφορά τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται για την προεκλογική εκστρατεία στα κόμματα, ενώ η δεύτερη στις 18:00 είναι τακτική με τα παρακάτω θέματα:
1. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Πολίτη Θεοδώρα)
2. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής για δημοτικό τέλος 0,5% λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα Υπόθεση: Τσαγκρώνη Γιαννίκα Γαρυφαλλιά
3. Διαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού ποσού οφειλής ύδρευσης ΥΠΟΘΕΣΗ : Ασπραδάκης Εμμανουήλ
4. Διαγραφή οφειλής για το δικαίωμα χρήσης του οικογενειακού τάφου 44 – 4 από τον υπ΄αριθμ. 462/9-6-2015 Χ.Κ. (υπόθ. Τσίλικα Λάμπρου)
5. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υποθ. Μπόγδανος Σπυρίδων)
6. Μερική διαγραφή τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον υπ’ αριθμ. 534/10-07-2015 X.K. (Υπόθεση Δημητρίου Αθ. Ντελώνη & Σια Ο.Ε.)
7. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (υποθ. Δασκαλοπούλου Μαρία)
8. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων ατομικών οστεοθηκών
9. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της H’ κατανομής 2015, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ )
10. Κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015 (ΣΑΤΑ) και απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου
11. Απόδοση μέρους ποσού (Γ’ Δόση) από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) έτους 2015, για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των Σχολικών Επιτροπών
12. Απόδοση μέρους ποσού (Δ’ Δόση) από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) έτους 2015, για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των Σχολικών Επιτροπών
13. Διαδικασία κλήρωσης για συμμετοχή μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στις Επιτροπές Παραλαβής Εργασιών – Μεταφορών του Δήμου
14. Πλαίσιο αρχών παραχώρησης δωρεάν χρήσης των αθλητικών χώρων του Δήμου Αμαρουσίου σε αθλητικούς συλλόγους
15. Εγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης Λαογραφικού Μουσείου
16. Έγκριση για την προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού & Χριστουγεννιάτικου στολισμού εξωτερικών χώρων με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού
17. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Εναρμόνιση των βάθρων της πεζογέφυρας επί της οδού Γούναρη”
18. Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου ή μη, επιβολή κυρώσεων ή μη, και κατακύρωση ή μη της εν λόγω προμήθειας σε άλλο συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για προμήθεια «αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών και φωτοτυπικού χαρτιού»
19. Έγκριση ή μη της 288/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Περί Eγκρισης ή μη, της Μελέτης με τίτλο “Μελέτη βιωσιμότητας (feasibility study), για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της μακροχρόνιας παραχώρησης της εκμετάλλευσης του οδοφωτισμού” και
περαιτέρω, την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της εκχώρηση μέρους από τα ανταποδοτικά τέλη που εξοικονομούνται, ως αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 43 N. 4257/2014 και της τροποποίησης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την
δημιουργία νέων ή για την ενίσχυση άλλων Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 κατά την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας”
20. Έγκριση ή μη της 105/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : Κατάργηση θέσης ΑΜΕΑ (υποθ. Δήμητρα Σίμου)
21. Έγκριση ή μη της 106/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (υπόθεση Κονταράκη Κωνσταντίνου)
22. Έγκριση ή μη της 107/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Θέση φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Β.Γεωργίου μεταξύ των οδών Ρόδου & Κονδύλη, στο Μαρούσι
23. Λήψη απόφασης για την καταβολή ποσού ύψους € 50.000,00 από το Δήμο Αμαρουσίου στη δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου», που αφορά το ιδρυτικό κεφάλαιο αυτής

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.