Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Κηφισιάς – Μέχρι 5/12 η προθεσμία των αιτήσεων

0

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) ανακοίνωσε ο Δήμος Κηφισιάς.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

  • ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων – 10 άτομα – 2 µήνες
  • ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 2 άτομα – 2 µήνες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
3. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται και ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση)
5. Βεβαιώσεις απόδειξης σχετικής εµπειρίας όπου απαιτείται
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου
(∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
πρόσληψης από 29-11-2019 µέχρι και 5-12-2019.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.