Ελάτε στην παρέα μας

Εργασία

Πρόσληψη ενός ατόμου στο Δήμο Παιανίας – Μέχρι 26/6 οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε

στις

Την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών που προκύπτουν από την ανάγκη πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης.

Η θέση αφορά την υπηρεσία: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, με ειδικότητα ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και η σύμβαση είναι διάρκειας 4 μηνών.

Απαιτούμενα προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημόσιας Υγιεινήςή Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας –Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινήςή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής.

Δικαιολογητικά
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασηςή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους, πρόσφατης έκδοσης
  • 3.Τίτλο σπουδών όπως περιγράφονται ανωτέρω στον πίνακα «Απαιτούμενα Προσόντα»
  • 4.Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
  • 5.Υπεύθυνη δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι:
    α) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπειτην εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουνκαι πληρούντα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007. β) δεν έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους γ) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθ.16του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλωνσύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλέγει όποιος: 1) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή γιακλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’υποτροπή,συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2) είναι υπόδικοςκαι έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε 3) έχει, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτήκαι4)τελείυπόδικαστική συμπαράσταση
Μέχρι 26/6 οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, οδός Καραολή & Δημητρίου 38α και στο πρωτόκολλο της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών (Όθωνος 15 & Σμύρνης), από 18-06-2020 έως και 26-06-2020 (ημέρα Παρασκευή) και ώρες 08:00 έως 14:00. Πληροφορίες κα Σ.Πρέβεζα -κα Γ.Ντάρδη (τηλ. 213 2030 729-757).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ