Ελάτε στην παρέα μας

Μεταμόρφωσης

Δήμος Μεταμόρφωσης: Με την ίδια διοικητική ομάδα συνεχίζει ο Σ. Σαραούδας

Δημοσιεύθηκε

στις

Με απόφαση του Δημάρχου Μεταμόρφωσης, Στράτου Σαραούδα, παρατάθηκε η θητεία όλων των αντιδημάρχων έως την 1η Ιανουαρίου 2022.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η παράταση της θητείας των κατωτέρω Δημοτικών Συμβούλων ως Αντιδημάρχων από 07/11/2021 έως 01/01/2022, ορίστηκε ως εξής:

1. Τον κ. Ιωάννη Μπάλτα του Γεωργίου, έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στον ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή του όλων των εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλπ).

2. Την κ. Δήμητρα Σκοπελίτη του Ανάργυρου, έμμισθη Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στην ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή του:
▪ των πράξεων επιβολής προστίμων που προβλέπονται στα αρθ. 6, 7 και 19 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 284 Α), όπως ισχύουν και μέχρι του ύψους των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
▪ των αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άλλης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων,
▪ των αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, των αδειών εκμετάλλευσης και μεταβίβασης περιπτέρων και κάθε άλλης σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, άδειας,
▪ των αποφάσεων συγκρότησης κλιμακίων ελέγχου διενέργειας αυτοψιών,
▪ των αποφάσεων περί χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων και προαγωγών,
▪ των συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού και κάθε σχετικού με τη διαδικασία εγγράφου/εντύπου (αναγγελίες πρόσληψης, αναγγελίες λήξης σύμβασης κλπ),
▪ των καταστάσεων υπαλλήλων του αρθ. 90 του Ν.3584/07,
▪ των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας,
▪ των σχετικών με την πολιτογράφηση αλλοδαπών, εγγράφων,
▪ των αδειών τέλεσης γάμου και
▪ όλων των εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική, Εκτελεστική Επιτροπή, κλπ).

3. Τον κ. Στυλιανό Σαριδάκη του Κοσμά, έμμισθο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως
περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στον ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή του όλων των εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλπ).

4. Τον κ. Νικόλαο Ζυγούνα του Παναγιώτη, έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως
περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στον ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή του όλων των σχετικών εγγράφων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (διαβιβαστικά έγγραφα προς υπηρεσίες και φορείς, συμφωνητικά και
έγγραφα παραχώρησης χρήσης και διάθεσης των δημοτικών χώρων και αιθουσών για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ.), καθώς και όλων των εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κλπ).

5. Τον κ. Παναγιώτη Λουσίδη του Μαυρουδή, έμμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στον ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή του όλων των εγγράφων (συμβάσεων και λοιπών εντύπων) που αφορούν το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το πρόγραμμα «Κέντρα Κοινότητας» και κάθε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και όλων των εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κλπ).

6. Τον κ. Αδάμ Αδαμίδη του Χαράλαμπου, άμισθο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας του Πολίτη, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό των διαδικασιών και δράσεων για την ενημέρωση των δημοτών και την υποδοχή και διεκπεραίωση των αιτημάτων και παραπόνων τους, σε συνεργασία με τις καθ ́ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και τον καθ ́ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Σε όλους τους Αντιδημάρχους αναθέτει και την τέλεση των πολιτικών γάμων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες θα ασκεί ο Δήμαρχος. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, κ. Στυλιανός Σαριδάκης του Κοσμά που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, ενώ όταν ο ανωτέρω απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Νικόλαο Ζυγούνα του Παναγιώτη.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ