Ν. Μπάμπαλος: “Πολύτιμοι οι εργαζόμενοι της Κοινωφελούς εργασίας στον αγώνα που κάνουμε για την πόλη”

0

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος με ανάρτηση του στο διαδίκτυο τόνισε τη σημασία των εργαζόμενων των προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας, οι οποίοι αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά τις υπηρεσίες του Δήμου το επόμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Μπάμπαλος ανέφερε σχετικά:“Έως ότου μας επιτραπεί να στελεχώσουμε τους δήμους με μόνιμο προσωπικό, οι εργαζόμενοι των προγραμμάτων της Κοινωφελούς εργασίας είναι πολύτιμοι συνεργάτες στον αγώνα που κάνουμε για την πόλη μας. Στην επόμενη φάση προσλήψεων πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί για να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία.”

Οδηγίες του Δήμου Ηρακλείου για τους επιτυχόντες 

“Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη των επιτυχόντων του Προγράμματος Κοινωφελούς  Απασχόλησης ΟΑΕΔ της Νο 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης, για λόγους δημόσιας υγείας και για την αποφυγή του συνωστισμού και συγχρωτισμού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που τους έχει αποσταλεί το Συστατικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, όπως το αποστείλουν με τη σειρά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών και ακολούθως τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβουν γνώση ηλεκτρονικά στο email [email protected] (μορφή pdf), με θέμα «ΟΑΕΔ 4/2020-Ονοματεπώνυμο επιτυχών/ουσας».

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή, τότε η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «Προς Δήμο Ηρακλείου Αττικής, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Στ. Καραγιώργη 2, ΤΚ 14121, ΟΑΕΔ 4/2020).

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Παρακαλούμε τα κάτωθι δικαιολογητικά να είναι σε ευκρινή μορφή:

1) Συστατικό Σημείωμα (που έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ)

2) Νομιμοποιητικό έγγραφο της Ταυτότητας (και οι δύο όψεις)

3) Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

4) Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνίας Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

5) Ο αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

6) Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.

7) Για τους ωφελούμενους που είναι ΑΜΕΑ ή που έχουν τέκνα με αναπηρία (σε ποσοστά και ιδιαιτερότητες που προβλέπονται στις παραγράφους της πρόσληψης), αποστέλλουν την σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

8) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.

9) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών).

10) Τίτλος Σπουδών και τυχόν πρόσθετα προσόντα ανά ειδικότητα, όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα  II και III της Νο 4/2020  Δημόσια πρόσκλησης (επισυνάπτεται το αρχείο προς διευκόλυνσης).

11) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1989 (όπως αυτή είναι προπληρωμένη στο επισυναπτόμενο αρχείο) με φυσική υπογραφή.    

Προσοχή:

Ο χρόνος απόκτησης των τυπικών προσόντων πρέπει να είναι πριν την 6/7/2020 και τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωσης ή πιστοποιητικά κ.λ.π) πριν τις 3/8/2020.

Β. Πρόσληψη Επιτυχόντων Προγράμματος

Μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, των απαιτούμενων τυπικών προσόντων  – τίτλων σπουδών ανά ειδικότητα καθώς και των πρόσθετών προσόντων, οι επιτυχόντες ωφελούμενοι θα προσληφθούν και θα τοποθετηθούν στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης – αποστολή των δικαιολογητικών τους.

Οι ωφελούμενοι που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψη τους, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email [email protected], ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 με τα πλήρη στοιχεία τους και στην οποία θα δηλωθούν ότι:

«Δεν αποδέχομαι την θέση ειδικότητας ……………………………….. για την οποία έχω επιλεγεί στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής από την Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 ΟΑΕΔ».

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να είναι πλήρης και για τυχόν διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2000136,135,237.

Συνημμένα έντυπα:

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.