Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

0

Την Τρίτη (20/10) θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. 

Πιο συγκεκριμένα, η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ στις 20/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.« Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19». (Εισηγ. κ. Π. Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

2.«Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τηνανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο αστικό πράσινο συνολικής δαπάνης 570.400,00€, (για τρία έτη) ». (Εισηγ. κ. Μ. Αλυγιζάκη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

3.Έγκριση των με αρ. πρωτ. οικ. 21724/08-10-2020 και 22142/14-10-2020 πρακτικών αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού & Προμήθεια εορταστικού διακόσμου (εξωτ. χώρων)» και λήψη απόφασης σχετικά με το άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων. (Εισηγ. κ. Μ. Αλυγιζάκη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

4.Έγκριση αποδοχής των όρων της χρηματοδότησης ύψους 493.031,00€ καθώς και την εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΣΑΠΟ), για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ». (Εισηγ. κ. Γ. Τακλής- Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

5.«Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.600,00 €, σε βάρος του ΚΑ : 20- 6323.001 και 200,00 €, σε βάρος του ΚΑ : 70-6323.001 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2020, για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στο ΚΤΕΟ». (Εισηγ. κ. Μ. Καπετανάκης-Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Βαβουράκης)
6.«Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας».(Εισηγ. Α. Σαρβανάκη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

7. «Αποδοχή δωρεάς του Ιατρού Εργασίας για δωρεάν συνταγογράφηση και εμβολιασμού του εμβολίου της Γρίπης στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου». (Εισηγ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.