Δήμος Γαλατσίου: Πρόσληψη 12 Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων με 2μηνη σύμβαση

0

Την πρόσληψη Δώδεκα Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Γαλατσίου.

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις  της παρ.1δ του άρθ.58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του  ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’), «Κύρωση του  Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3)Τις διατάξεις του αρθ.1 παρ.2 εδ. ιε του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’).

4)Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4325/2015  (ΦΕΚ 47 Α’), «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5)Την υπ.αριθμ.πρωτ:26258/28.04.2020  απόφαση  της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020  σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».

6)Την υπ.αριθμ:132/2020  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου (ΑΔΑ:ΨΡ72Ω9Λ-4Λ9), για την πρόσληψη δώδεκα (12) ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και  σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών  πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2020. (Φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια ,σε Αναδασωτέες περιοχές, ιδιωτικά οικόπεδα  κλπ).

7)Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ/Β’/2449/13.11.2015).

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών, δώδεκα(12) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενο δράσης πυροπροστασίας κατά την θερινή περίοδο έτους 2020 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεΐκου, Τουρκοβούνια, Γκράβα, Σεντούκια, σε Αναδασωτέες περιοχές ,ιδιωτικά οικόπεδα κλπ).

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.