Ελάτε στην παρέα μας

Ελλάδα

Με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης

Δημοσιεύθηκε

στις

Με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ απο κούνια πλέον τα νεογέννητα ήδη από το μαιευτήριο σύμφωνα με αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν.

Με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ από… κούνια είναι τα μωρά που γεννήθηκαν. Προτού καν αποκτήσουν όνομα, θα έχουν αριθμούς φορολογικού και ασφαλιστικού μητρώου.

Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 344/1976 (Α’ 143), περί των στοιχείων που περιέχει η ληξιαρχική πράξη γέννησης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η ληξιαρχική πράξις γεννήσεως, πλην των εν άρθρω 9 στοιχείων, περιέχει:

α. Το όνομα και επώνυμον, το επάγγελμα και την κατοικίαν του δηλούντος.

β. Τον τόπον, την ώραν, την ημέραν, τον μήνα και το έτος του τοκετού.

γ. το φύλο του νεογνού και τη σειρά γέννησής του.

δ. Το όνομα, το επώνυμο, τη δημοτικότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και, εφόσον υφίσταται, τον Φορέα Ασφάλισης του νεογνού.

Αν δεν είναι δυνατόν να καταχωριστούν κατά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου, ύστερα από αίτησή τους, προσθέτουν τους αριθμούς στην πράξη που έχει συνταχθεί από τον Ληξίαρχο.

ε. Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα στοιχεία εγγραφής στο δημοτολόγιο των γονέων. Περιέχει, επίσης, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και, εφόσον υφίσταται, το Φορέα Ασφάλισης αυτών.
στ. Το γένος της μητρός.».

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 497/1991 (Α΄180) προστίθεται πριν από τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

Στοιχεία Δημοτολογίου

Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία και ο τόπος γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δημοτολογίου.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α` 107), ο τύπος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ