Ελάτε στην παρέα μας

Εργασία

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Τι αλλάζει στα προσόντα για διορισμούς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Δημοσιεύθηκε

στις

Με το νέο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο ορίζονται, πλέον, ενιαία οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες καθώς και τα τυπικά προσόντα – κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στην αναθεώρηση-επικαιροποίηση και κωδικοποίηση του υφιστάμενου «προσοντολογίου» – Προεδρικού Διατάγματος 50/2001, καθώς ολοκλήρωσε την επεξεργασία νέου Προεδρικού Διατάγματος για την καθιέρωση ενός ενιαίου πλέον Προσοντολογίου και Κλαδολογίου του δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, το υφιστάμενο προσοντολόγιο ΠΔ 50/2001 καθορίζει με γενικό τρόπο τα προσόντα διορισμού στους φορείς του δημόσιου τομέα εξειδικεύοντας τα προσόντα πρόσληψης για έναν πολύ μικρό μόνο αριθμό κλάδων και ειδικοτήτων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα προσωπικού. Επίσης επιτρέπει στους φορείς του Δημοσίου να συστήνουν κλάδους κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και να ορίζουν αυτοί, σε πολλές περιπτώσεις, τα προβλεπόμενα προσόντα διορισμού.

Ενδεικτικό αυτής της χρόνιας πρακτικής είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, η ύπαρξη άνω των 2.700 διαφορετικών κλάδων και ειδικοτήτων στο Ελληνικό Δημόσιο, πολλοί εκ των οποίων αφορούν στο ίδιο αντικείμενο εργασίας. Παράλληλα εντοπίζονται παρωχημένοι κλάδοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.4830/2021, το νέο «Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο», αποσκοπεί κυρίως:

•στην εξάλειψη του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης κλάδων και ειδικοτήτων στην ελληνική δημόσια διοίκηση καθώς και
•στη δημιουργία ενός σύγχρονου και πιο αποτελεσματικού – παραγωγικού κλαδολογίου και προσοντολογίου, σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες εξελίξεις.

Για την εκπόνηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Γαλλική Τεχνική Βοήθεια, αξιοποιήθηκαν στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα (Απογραφή), τα Ψηφιακά Οργανογράμματα φορέων, η τεχνογνωσία του ΑΣΕΠ, οι Οργανισμοί και οι Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών κ.ά., ενώ για την ολοκλήρωσή του συνεργάστηκαν εντατικά επί μήνες στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΑΣΕΠ, του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΠΠΕΠ.

Με το νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο ορίζονται πλέον ενιαία οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους και καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των ως άνω φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του νέου ΠΔ.

Τομές του αναθεωρημένου ΠΔ αποτελούν:

1. η δραστική μείωση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων (2.700 και πλέον κλάδοι και ειδικότητες κωδικοποιούνται σε 550, μείωση που προσεγγίζει το 80%), με στόχο, μεταξύ άλλων, και την απλοποίηση για τη διενέργεια του Ενιαίου Γραπτού Διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στον ν.4765/2021.

2. η κατάργηση παρωχημένων κλάδων και η δημιουργία νέων σύγχρονων κλάδων και ειδικοτήτων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου από υπαλλήλους υψηλότερης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης

3. η πλήρης και συστηματική χαρτογράφηση και θεσμική αποτύπωση των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης ανά κλάδο και ειδικότητα (αποδεκτοί τίτλοι, άδειες άσκησης επαγγέλματος κοκ). Για τον σκοπό αυτό ελήφθησαν υπόψη τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ καθώς και ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ, νέες σχολές ανώτατης εκπαίδευσης που προέκυψαν από τη μετατροπή των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, σύγχρονες ειδικότητες ΙΕΚ κοκ).

4. ο εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Μεταξύ άλλων, καταργείται πλέον η δυνατότητα των φορέων να συστήνουν κλάδους με «φωτογραφικά» προσόντα διορισμού, με απώτερο στόχο την περαιτέρω θωράκιση και διασφάλιση της αξιοκρατίας και διαφάνειας στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Στο εξής, η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 θα έχει την ευθύνη, σε κεντρικό επίπεδο, να παρακολουθεί τις ανάγκες των δημόσιων φορέων σε νέους κλάδους-ειδικότητες και θα υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης του ΠΔ, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών

5. η ενιαία αντιμετώπιση και η εξάλειψη διακρίσεων μεταξύ μονίμων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), με την απονομή ενός κλάδου και μιας ειδικότητας στο σύνολο του τακτικού προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας

6. η αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
Όπως αναφέρει και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Πρόεδρος της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του ΠΔ50/2001, κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη : «με το νέο κλαδολόγιο – προσοντολόγιο επιτυγχάνεται η συστηματική αποτύπωση του συνόλου των κλάδων και των ειδικοτήτων και η αντιστοίχισή τους με τα προσόντα, εξαλείφοντας την κατακερματισμένη εικόνα του παρελθόντος και θέτοντας, πλέον, την πολιτική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε νέα βάση».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της εξουσιοδοτικής διάταξης του Ν. 4830/2021, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του διατάγματος, οι φορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων τους.

Το νέο ΠΔ αποτελείται από τέσσερα (4) Κεφάλαια με διατάξεις σχετικές με το νέο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο του δημόσιου τομέα.
Ειδικότερα:
Tο Κεφάλαιο Α΄ περιλαμβάνει οκτώ (8) άρθρα στα οποία εντοπίζονται ρυθμίσεις για τον σκοπό, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του ΠΔ. Επίσης, περιλαμβάνει γενικές ρυθμίσεις για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό καθώς και για τους κλάδους, ειδικότητες και προσόντα διορισμού στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Το Κεφάλαιο Β΄ περιλαμβάνει τέσσερα (4) άρθρα σχετικά με τα Πρόσθετα Προσόντα διορισμού, με ειδική μνεία στη γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, στη γνώση ξένων γλωσσών, στον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας καθώς και στις άδειες άσκησης επαγγέλματος που απαιτούνται για τον διορισμό.

Το Κεφάλαιο Γ΄ περιλαμβάνει ένα (1) άρθρο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά και με λεπτομέρειες ο τρόπος αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του νέου Προσοντολογίου-Κλαδολογίου.

Τέλος στα πέντε (5) άρθρα του Κεφαλαίου Δ΄ εντοπίζονται ορισμένες γενικές διατάξεις που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής του νέου προσοντολογίου καθώς και οι καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις.

Αναπόσπαστο τμήμα του ΠΔ αποτελούν δύο (2) Παραρτήματα Πινάκων (Α΄ και Β΄). Ειδικότερα, στο Παράρτημα Α’ καθορίζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού (αποδεκτοί τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές άδειες κ.ά.) ενώ στο Παράρτημα Β’ αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες με τους νέους σύμφωνα με το ΠΔ κλάδους και ειδικότητες.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ