Πρόσληψη 8 ατόμων σε κοινωνικές δομές

0


Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη θέσεων που αφορά στην πρόσληψη – με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 30 Σεπτεμβρίου-  8 ανέργων, για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης – Πεύκης».
Η Προκήρυξη των θέσεων εργασίας εντάσσεται σε ολοκληρωμένο σχέδιο Ανάπτυξης Κοινωνικών Δομών το οποίο υλοποιείται από την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με Συμπράττοντες φορείς τους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνας, Ηρακλείου
Αττικής και Λυκόβρυσης – Πεύκης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007- 2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων.
Στόχος του έργου είναι η άμβλυνση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μέρος του πληθυσμού των Δήμων Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης – Πεύκης που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, καθώς και η ενδυνάμωση και η κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και, ειδικότερα, των αστέγων, των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενοι από φτώχεια.

Σε ποιους απευθύνεται
Η Προκήρυξη απευθύνεται σε άνεργους/ες, νέους/ες έως 30 ετών, οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στην Προκήρυξη για την κάλυψη 8 θέσεων εργασίας στις Κοινωνικές Δομές.
Ειδικότερα:
ΔΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 1
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ / ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ- ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, που διαθέτουν δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ.Υποβολή Αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «Αίτηση Συμμετοχής» και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αυτοπροσώπως/με εξουσιοδότηση / ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) στα γραφεία της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Κλεισόβης 12, Τ.Κ. 106 77, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, έως 31/7/15 και ώρες 10.00-14.00.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.