Ελάτε στην παρέα μας

Επιστολές

Προσφυγή για ακύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης

Δημοσιεύθηκε

στις


Την ακύρωση της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Μεταμόρφωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει ο σύλλογος Ήλεκτρον, με προσφυγή του,  από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Στην αίτηση του συλλόγου αναφέρονται τα εξής:
“            Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης με αριθμό 283/14, το οποίο συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση, στις 10 Νοεμβρίου 2014  εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προυπολογισμός του Δήμου Μεταμόρφωσης για το έτος 2015.
            Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να ακυρωθεί για τους εξής λόγους :
            Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 76 παραγ. 3 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο, πριν από την σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης …. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. …  Τηρούνται πρακτικά…
               Επειδή σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 3966 (ΦΕΚ Β 141 9.2.2011) των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών:
               Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
            Επειδή δεν τέθηκε υπ΄ όψη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο υπό έγκριση προυπολογισμός, ούτε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, καθ΄ ότι κατά παράβαση της προθεσμίας της παραγ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 μέχρι σήμερα δεν έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή, η οποία συγκροτείται εντός υποχρεωτικής και δεσμευτικής προθεσμίας δύο μηνών, από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δηλαδή ήταν υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να προβεί στην σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014.
            Επειδή κατά την 22α συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014, είχε οριστεί ως πρώτο θέμα η Εκλογή της Επιτροπής Διαβούλευσης και η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα του Δημάρχου, τις αιτιάσεις του οποίου ο σύλλογος θεωρούνται αβάσιμες.
            Επειδή υπήρχαν αιτήσεις ενδιαφερομένων τοπικών συλλόγων για να συμπεριληφθούν στην υπό σύσταση επιτροπή, αλλά δεν ελήφθησαν υπ΄ όψη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22ας Οκτωβρίου 2014 και δεν ανακοινώθηκαν. Δεν ανακοινώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε το ενδιαφέρον του συλλόγου μας για να συμπεριληφθεί στην Επιτροπή.
            Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 76 παραγ. 1 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, επομένως είχε υποχρέωση η Δημοτική Αρχή να προτείνει η ίδια τους φορείς,  οι εκπρόσωποι των οποίων θα συγκροτούσαν την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
            Επειδή σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ποσοστό ένα τρίτο (1/3) των μελλών της επιτροπής ορίζεται μετά από κλήρωση μεταξύ των δημοτών, η δε κλήρωση αυτή ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.
            Επειδή πριν από την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10η Νοεμβρίου 2014, κατά την οποία εγκρίθηκε ο προυπολογισμός του Δήμου του έτους 2015, ο Περιβαλλοντολογικός – Οικολογικός – Εξωραιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταμόρφωσης «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» καταθέσαμε   ένσταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου με τους παραπάνω λόγους και ζητούσε να αναβληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, να συσταθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να συζητηθεί ο προυπολογισμός στην Επιτροπή και μετά εκ νέου να εισαχθεί σε άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και ψήφιση. Η ένστασή μας αυτή απερρίφθη.
            Επειδή κατά την ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2014 η Δημοτική Σύμβουλος κ. Χαρίκλεια Νικολοπούλου, εξέφρασε παράπονα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ζήτησε επεξηγήσεις και έγγραφα που αφορούσαν τον υπό κρίση προυπολογισμό, αλλά οι υπηρεσίες του Δήμου αρνήθηκαν να τα παραδώσουν.
            ΕΠΕΙΔΗ όπως ευχερώς γίνεται αντιληπτό, από τα παραπάνω,  η έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2015, η οποία έλαβε χώρα την 10-11-2014, δια της ανωτέρω αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, πάσχει ακυρότητα, της οποίας την ακυρότητα ζητούμε, διότι δεν τηρήθηκε κατά τρόπο νόμιμο, η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ προδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 ήτοι ο νόμιμος τρόπος συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία μπορεί μεν να έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, πλην όμως ο ίδιος ο νόμος την αναγορεύει σε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ για την εκπόνηση του σχεδίου του προϋπολογισμού ΟΡΓΑΝΟ (βλέπετε και άρθρο  3 της με Αριθ. οικ. 3966 (ΦΕΚ Β 141/ 9.2.2011) ΥΑ των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- Διαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δημοσιότητας του προϋπολογισμού, στην οποία αναφέρομαι παραπάνω.
                        Η ορθή επομένως λειτουργία (σύγκληση – συνεδρίαση κλπ) της εν λόγω ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αναγορεύεται ΡΗΤΑ από τις άνω διατάξεις, ως προαπαιτούμενο, προκειμένου να καταρτισθεί ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο εν συνεχεία, καλείται το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει οριστικά με την απόφαση του. Τυχόν ακυρότητες – παραλείψεις κατά την προδικασία της κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού, οδηγούν σε ακυρότητα και του ιδίου του τελικού προϋπολογισμού που τελικώς εγκρίνεται, όπως στην προκειμένη περίπτωση.
            Επειδή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης στις 14-11-2014, δηλαδή μετά την συζήτηση και έγκριση του προυπολογισμού και μετά την πάροδος της υποχρεωτικής δίμηνης προθεσμίας του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, με πρόσκλησή του καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση την 19η Νοεμβρίου 2014, με 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
            Επειδή στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2014 και πάλι δεν συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε.

            Επειδή οφείλετε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και δη εντός προθεσμίας ελαχίστων ημερών, δύο – τριών, να ζητήσετε από τον Δήμο Μεταμόρφωσης, να σας εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του, τάσσοντας στον Δήμο προθεσμία όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, προκειμένου να σας απαντήσει. Μετά την πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, οφείλετε να προβείτε στην εξέταση και λήψη αποφάσεως επί της παρούσης καταγγελίας μας.
            Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΖΗΤΑΜΕ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΣΕΤΕ
– Να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης με αριθμό 283/2014 της 10ης Νοεμβρίου 2014, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Μεταμόρφωσης του έτους 2014.
– Να υποχρεωθεί ο Δήμος Μεταμόρφωσης να συγκροτήσει νόμιμα την Επιτροπή Διαβούλευσης και να υποβάλει στην επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για συζήτηση. Μετά τη συζήτηση στην Επιτροπή, την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό των τροποποιήσεων που ενδεχομένως γίνουν αποδεκτές, να εισαχθεί, να συζητηθεί και να ψηφιστεί εκ νέου ο προϋπολογισμός του Δήμου.
– Να εκδώσετε άμεσα προκαταρτική απόφασή σας, με την οποία να ανασταλεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2015 μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης σας επί της παρούσης προσφυγής μου.

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Κουστιμπής                                                                Θεμιστοκλής Αλεξίου”

Continue Reading
Κάντε κλικ για να σχολιάσετε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ