Ελάτε στην παρέα μας

Κοινωνία

Πρόσκληση ένταξης νέων ωφελουμένων στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Μεταμόρφωσης

Δημοσιεύθηκε

στις

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη και ο Δήμος Μεταμόρφωσης προσκαλούν τους κατοίκους που είναι άστεγοι, είτε άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, να υποβάλουν αίτηση για τη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και αγαθών από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου.

Το Έργο «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με τον ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ως Συμπράττων Φορέας.

Κριτήρια Επιλογής

1. Η Εντοπιότητα:

Δικαιούχοι της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» είναι μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Μεταμόρφωσης. Συγκεκριμένα δικαιούχοι είναι:
α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου,
β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου,
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στον Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής σε
ισχύ και θεωρημένο διαβατήριο καθώς και δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

2. Η Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση:

Κύριο κριτήριο επιλογής και ένταξης των ενδιαφερομένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» είναι το εισόδημα και η περιουσιακή τους κατάσταση. Συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα στους ωφελούμενους εντάσσονται οι κάτοικοι του δήμου, το εισόδημα των οποίων βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας και ειδικότερα σύμφωνα με τα ακόλουθα όρια:

Για τον υπολογισμό, από το συνολικό πραγματικό εισόδημα, αφαιρείται το ενοίκιο για
κατοικία που δεν ξεπερνά τα 80 τμ.

3. Η Επαγγελματική Κατάσταση:

Δικαιούχοι της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ», είναι κυρίως άνεργοι, ενώ κατά προτεραιότητα στους ωφελούμενους εντάσσονται οι μακροχρόνια άνεργοι.

4. Κοινωνικά Κριτήρια:

Κατά την αξιολόγηση των αιτούντων της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ», λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα υγείας και αναπηρίες. Συγκεκριμένα, συνυπολογίζονται και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα παρακάτω κοινωνικά κριτήρια:
α) Μονογονεϊκές οικογένειες,
β) Πολύτεκνες οικογένειες,
γ) Οικογένειες με μέλη που έχουν αναπηρία 67% και άνω,
δ) Οικογένειες με μέλη που εντάσσονται σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Επισημαίνεται ότι ενήλικες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη, έχουν δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης, στην οποία συνυπολογίζεται το εισόδημα του νοικοκυριού
(όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών). Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η εξέλιξη του Έργου, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα την ενίσχυση ωφελουμένων και πέρα από τα ανωτέρω οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση καθώς δεν είναι επιλέξιμοι ως ωφελούμενοι του έργου.

Δικαιολογητικά εγγραφής

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου,
2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άδεια διαμονής σε ισχύ,
3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους (2019) όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών,
4. Πρόσφατη Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών
(εφόσον υπάρχει),
5. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Μεταβολή Στοιχείων από ΔΟΥ ως προς τη διεύθυνση ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ. Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα,
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
7. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
1. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) για αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω,
2. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων ή
οποιοδήποτε έγγραφο που να πιστοποιεί την μονογονεϊκότητα και την επιμέλεια,
3. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου,

4. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
(ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος),
5. Κοινωνικό Ιστορικό, που συντάσσεται από την Κοινωνική Λειτουργό της Δομής.

Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων, θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών
δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας, ενώ θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα εφόσον προκύπτει μεταβολή τους.

Υποβολή Αιτήσεων

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 6/7/2020 έως και τις 30/7/2020, τις ημέρες Δευτέρα έως και Πέμπτη και ώρες 10:00 – 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να την υποβάλουν στα γραφεία λειτουργίας της Δομής, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κορίνθου 21, Τ.Κ. 14451 Μεταμόρφωση

Έκδοση Αποτελεσμάτων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ωφελουμένων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από εκπρόσωπο της ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α, εκπρόσωπο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης και την Κοινωνική Λειτουργό που απασχολείται στη Δομή.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ