Η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα με 13,2 εκατ. ευρώ

0

Με το συνολικό ποσό των 13,2 εκατομμυρίων €  χρηματοδοτούνται σε πρώτη φάση 14 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικοί Φορείς της Περιφέρειας Αττικής.

Η χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ Αττικής που φέρει τίτλο «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας», θα συνεχιστεί και σε δεύτερη φάση μέσω του Ε.Π. «Αττική» 2021 -2027.

Τις αποφάσεις ένταξης υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 14 Ακαδημαϊκών Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Όπως επισήμανε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Γ. Πατούλης από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ως Περιφερειάρχης Αττικής έθεσε συγκεκριμένες προτεραιότητες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις και ερευνητικά προγράμματα Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνής Εξειδίκευσης.

«Η Περιφέρεια Αττικής, τόσο μέσω του Επιχειρησιακού της Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, όσο μέσω και του νέου ΕΣΠΑ 21-27, συμβάλλει έμπρακτα με συγκεκριμένα κονδύλια προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν δράσεις Ενίσχυσης της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. Οι δράσεις αυτές αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και εμείς οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού. Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω της οποίας συμβάλλουμε στην πράξη προκειμένου τα παιδιά μας να παραμείνουν στη χώρα, να σπουδάσουν και να λάβουν κατάρτιση η οποία θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Με το σκοπό αυτό εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να ενισχύσουμε τις επιδόσεις των ελληνικών Πανεπιστημίων στην έρευνα. Αποτελεί μια διεθνή πρακτική τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα να συνεισφέρουν με την έρευνά τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε τομείς, όπως η υγεία, το περιβάλλον, ο τουρισμός, η αγροδιατροφική ανάπτυξη κ.α.. Με τις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίζουμε συμβάλλουμε προκειμένου η καινοτομία και η γνώση, που παράγεται να εισέρχεται στο δρόμο της έμπρακτης εφαρμογής και κάλυψης των αναγκών, της ιατρικής, της κοινωνίας και της παραγωγικής ανάπτυξης».
Το σύνολο των Πρυτάνεων, των Προέδρων και των στελεχών των Ακαδημαϊκών Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους στον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο ως ιατρός, όσο και σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, συμβάλλει ουσιαστικά προκειμένου να ενισχυθούν τομείς που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων, βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και μεθόδων.

Οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται Ε.Π. Αττική 2014-2020

Οι Προτάσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 και αφορούν κυρίως σε Προμήθεια Εξειδικευμένου Ερευνητικού εξοπλισμού, αλλά και εξοπλισμού Αναβάθμισης Δικτύου και Κτιριακών Εγκαταστάσεων. Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω στόχος των χρηματοδοτήσεων είναι η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων διασύνδεσης μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων έρευνας και καινοτομίας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων της περιφέρειας και των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Ακολουθεί ο Πίνακας των πράξεων που χρηματοδοτούνται με τους δικαιούχους και τη συνολική δαπάνη

Α/Α-ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ-Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS)-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1-Προμήθεια Εργαστηριακού και Τεχνολογικού Καινοτόμου Εξοπλισμού του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου-5063504-ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-999.924,01

2-Έρευνα και καινοτομία αιχμής στο υδάτινο περιβάλλον για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της Γαλάζιας Οικονομίας-5064842-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)-999.377,52

3-Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΑΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)-5063652-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-1.000.000,00

4-Κόμβος Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό τομέα Agro Know Hub-5064840 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-1.000.000,00

5-Ενίσχυση/ αναβάθμιση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του ΕΚΚΕ και ανάπτυξη νέων για τη διασύνδεση με τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής 5067176-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)-295.722,55

6-Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξειδικευμένου Ερευνητικού Εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς-5066760-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-998.900,00

7-Καινοτόμος Τρισδιάστατη Μικροσκοπία για προηγμένες διαγνωστικές αναλύσεις και προκλινικές μελέτες-5060306-ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-1.000.000,00

8-Αττικό Κέντρο Τεχνολογίας Αισθητήρων Δημοκρίτου AttSENSE-5066826-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ-1.000.000,00

9-Υποδομή Υψηλής Τεχνολογίας για Προκλινικές Μελέτες και Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για Λοιμώδη και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα-5066768-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ-1.000.000,00

10-Κέντρο Ανάπτυξης και Διάχυσης της Τεχνολογικής Καινοτομίας με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και την ταχεία πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων-5067184-ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝΣ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-1.000.000,00

11-Πρότυπο Κέντρο Ανάπτυξης διεργασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από την αξιοποίηση εκμετάλλευση αποβλήτων απορριμμάτων και υπολειμμάτων5062122-ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-1.000.000,00

12-Αναβάθμιση υποδομών και κρίσιμου εξοπλισμού λειτουργίας των επιχειρησιακών και ερευνητικών δομών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-5056682-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-1.000.000,00

13-Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ για την υποστήριξη της Περιφερειακής καινοτομίας στον τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων και διαγνωστικών εργαλείων-5063821-ΕΚΕΒΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ-924.916,00

14-Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών του ΕΚΠΑ για την Υλοποίηση της RIS3 στην Περιφέρεια Αττικής-5063843-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-1.000.000,00

 

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.