100.000 θέσεις εργασίας: Όλα για την επιδότηση

0

Θολό είναι το τοπίο που διαμορφώνεται στις εργασιακές σχέσεις λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

Κορμός της  προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας το οποίο δίνει μεγάλη ανάσα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
Πρόσφατα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας κατέστησαν σαφές ότι το πρόβλημα της ανεργίας είναι τεράστιο, λόγω και των επιπτώσεων που είχαν τα μνημόνια.
Σύμφωνα μάλιστα με το ΔΝΤ η Ελλάδα είχε το υψηλότερο επίπεδο εμφάνισης μακροχρόνιας ανεργίας μετά την κρίση, καθώς σχεδόν το 75% των ανέργων ήταν μακροχρόνια άνεργοι.
Το Ταμείο αναφέρει ότι στην Ελλάδα, ο ρυθμός αύξησης της μακροχρόνιας ανεργίας ήταν περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερος μετά την οικονομική κρίση, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από αυτή.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσει κανείς:

 • Τα αποκαρδιωτικά στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών στη χώρα μας, ήταν τον περασμένο Μάιο στα επίπεδα του 37,5%.
 • Την εκτίμηση έρευνας της ΓΣΕΕΒΕ Σύμφωνα με την οποία περίπου 200.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Τα στοιχεία αυτά καθιστούν σαφές ότι οι μήνες που ακολουθούν θα είναι πολύ δύσκολοι και εάν δεν υπάρξει κρατική ενίσχυση, η ανεργία θα φουντώσει και επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης.

Ας δούμε λοιπόν με συγκεκριμένες ερωτήσεις απαντήσεις τι προβλέπει η απόφαση 39539/996/ 30.9.2020 για το ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

 1. Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος;

Το πρόγραμμα έχει ως βασική αποστολή την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι  μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020.

 1. Πώς θα γίνεται η επιδότηση;

Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη. Η επιδότηση είναι ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι  μηνών.

 1. Τι γίνεται με τους μακροχρόνια άνεργους;

Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης της παρ. 1 του παρόντος με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα υποβάλλουν τη σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

 1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα;

Δικαίωμα ένταξης έχουν επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα.

 1. Ποιοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος;

Μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από την 1-10-2020 και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα του άρθρου 3. Ωστόσο, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους, β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.

 1. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας;

Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων. Επίσης, ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

 1. Ποιοι εργαζόμενοι δεν προσμετρώνται;

Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:  α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

 1. Τι αλλάζει στις συμβάσεις εργασίας;

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

 1. Τι γίνεται με την καταγγελία σύμβασης;

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το απολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

 1. Μπορεί να ανανεωθεί η σύμβαση πέραν του 6μήνου;

Μετά το πέρας των έξι μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση -εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Ο εργαζόμενος όμως αμείβεται εξ ολοκλήρου από την επιχείρηση – εργοδότη. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

 1. Τι γίνεται σε περίπτωση τηλεργασίας;

Οι ωφελούμενοι μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ αποστάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, ισχύουν και για τους ωφελούμενους εργαζόμενους του προγράμματος.

Διαδικασία ένταξης
Για την ένταξη επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα, ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο. Το ειδικό έντυπο έχει τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Η αίτηση αυτή συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.

Με την αίτηση αυτή δηλώνονται:

 • τα στοιχεία της επιχείρησης,
 • τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού,
 • εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,
 • το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,
 • εάν είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
 • ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Αναγγελία πρόσληψης
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής και ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις -εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.
Στο ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης δηλώνεται η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Έλεγχος διασταύρωση
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται.
Ο έλεγχος από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δείχνει ότι:

 • ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη,
 • ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της πρόσληψης,
 • σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δηλώνεται ως μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.