ΟΑΕΔ: 7 λύσεις για να βρείτε δουλειά

0

Την ευκαιρία να βρουν δουλειά ή να στήσουν τη δική τους επιχείρηση δίνει ο ΟΑΕΔ σε χιλιάδες άνεργους ή ελεύθερους επαγγελματίες σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη για την οικονομία συγκυρία.

Τα προγράμματα που τρέχουν αφορούν  την  επιχορήγηση επιχειρηματικών  πρωτοβουλιών, την απασχόληση ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και μακροχρόνια ανέργους.
Πρόκειται στην ουσία για δράσεις που έχουν ως στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας, με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι πρωτοβουλίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω του ότι η χώρα βγαίνει σταδιακά από την υγειονομική κρίση και φιλοδοξεί να επιστρέψει άμεσα σε μια στοιχειώδη κανονικότητα.

Δημιουργία νέων επιχειρήσεων
Το πρώτο από αυτά τα προγράμματα αφορά επιδότηση ανέργων του ΟΑΕΔ με 14.800 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελμάτων.
Οι αιτήσεις άνοιξαν από τις 10 Μαΐου και θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 10 Ιουνίου με στόχο την «επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών.
Έμφαση δίνεται στις γυναίκες και στην ουσία πρόκειται για επιχορήγηση, (μη επιστρεπτέα ενίσχυση)  και  αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
Η δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του πρώτου από αυτούς υπολείπονται του αριθμού των 2.900, εκ των οποίων 1.740 γυναίκες και 1.160 άνδρες.

Ειδικότερα:

 • Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ.
 • Το ποσό καταβάλλεται σε τρείς δόσεις ως εξής: 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας, 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης και 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Βασικό κριτήριο συμμετοχής είναι κατά την υποβολή της αίτησης, να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ ηλικίας 18-29 ετών.
Επίσης θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του ανέργου, να βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Η ένταξη στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων,  απαιτεί  μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές :

 • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
 • Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ)
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
 • Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4430/2016 (Α΄ 32).

Για να εγκριθείτε είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί επιχειρηματικό πλάνο το οποίο αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο.
Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει πλήρως  την δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου, την συγκέντρωση των δικαιολογητικών και τη διαδικασία της ορθής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία
Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα με τίτλο «Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία» έχει ως στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων.
Όλοι τους έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και τους δίνεται 2η ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.
Τουλάχιστον το 40% των θέσεων του προγράμματος θα αφορά σε άνεργες γυναίκες που επαναδραστηριοποιούνται μέσω μιας νέας επιχείρησης.

Η συνολική δαπάνη από την εφαρμογή του προγράμματος θα ανέλθει έως το ποσό των 80.000.000 ευρώ και οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

 • έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1η/1/2012 και έως την 31η/10/2020,
 • μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,
 • μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1η/11/2020,
 • έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 27/4/2021 και μετά.

Άνεργοι ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Στόχος του προγράμματος, είναι η δημιουργία 1.200 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).
Ωφελούμενοι είναι επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα.
Για την πρόσληψη ανέργων ΑμεΑ, ωφελούμενοι είναι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημοσίου τομέα και επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και να μην έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα 3 χρόνια.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ μηνιαίως.
Για τις θέσεις μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ορίζεται στο 90% με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ μηνιαίως.
Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, όπου καταβάλλονται.

Μακροχρόνια άνεργοι
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
Δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.
Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών.

Ο πρώτος πυλώνας τους προγράμματος αφορά επιχορήγηση επιχειρήσεων µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Ειδικότερα:

 • Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερη μειονεκτική θέση (διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες. Εάν επεκταθεί το πρόγραμμα, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.
 • Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (διάρκεια ανεργίας έξι έως 12 μήνες) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα μήνες χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους για τρεις επιπλέον μήνες.

Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματος αφορά επιχορήγηση επιχειρήσεων µε προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών.

Ειδικότερα:

 • Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες µε δυνατότητα επέκτασης για εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.
 • Για την πρόσληψη µη μακροχρόνια ανέργων (διάρκεια ανεργίας τρεις έως 12 μήνες) η διάρκεια επιχορήγησης είναι εννέα μήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για έξι επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες.

Επιταγή επανένταξης
Το πρόγραμμα αφορά σε 9.200 δικαιούχους και στόχος είναι η επανένταξη επιδοτούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης με 830 ευρώ ελάχιστες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές.
Χρήση μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

Ωφελούμενοι είναι:

 • άνεργοι με εγκεκριμένη επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 5 μηνών και στους οποίους υπολείπεται 50% και άνω της τακτικής επιδότησής τους κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2,
 • μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 1 μέρα επιδότησής τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους, ανεξάρτητα της ηλικίας τους και της εκπαιδευτικής βαθμίδας τους.

Η διάρκεια επιδότησης είναι 12 μήνες και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 80% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 830 ευρώ μηνιαίως.
Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

Έξυπνη εξειδίκευση
Στόχος του προγράμματος που αφορά κλάδους έξυπνης Εξειδίκευσης είναι η δημιουργία 5.200 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, για την απασχόληση άνεργων πτυχιούχων έως 39 ετών.
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με κύρια δραστηριότητα σε τομείς όπως η Κλιματική Αλλαγή, η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, οι τεχνολογίες πληροφορικής, οι κατασκευές και οι μεταφορές.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ηλικίας έως 39 ετών που είναι  εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 15 μήνες και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών.
Το ανώτατο μηνιαίο όριο είναι τα 700 ευρώ για κατόχους πτυχίου, τα 750 ευρώ για όσους έχουν μεταπτυχιακό και τα 800 ευρώ για διδακτορικό.
Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.