Νέο ετήσιο πρόγραμμα για 4500 ανέργους του ΟΑΕΔ σε ΦΕΚ

0

Απόφαση για πρόγραμμα απασχόλησης 4.500 ανέργων του ΟΑΕΔ, το οποίο αφορά τη διατήρηση υπαλλήλων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση του ομίλου “Thomas Cook”, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ειδικό πρόγραμμα φέρει τίτλο Ειδικό πρόγραμμα διατήρησης 4.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς σε τουριστικές επιχειρήσεις και έχει σκοπό τη διατήρηση 4.500 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που επλήγησαν από την πτώχευση επιχειρήσεων του ομίλου της “Thomas Cook” για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα προσκληθούν το αμέσως προσεχές διάστημα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Ποιοι συμμετέχουν – Ωφελούμενοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τουριστικές επιχειρήσεις:

  • πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της “Thomas Cook” και η αξία των φορολογητέων εκροών τους κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς τις πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της “Thomas Cook” υπερβαίνει σε ποσοστό 25% τη συνολική αξία των εκροών του ιδίου διαστήματος, ή
  •  που συνδέονταν με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της “Thomas Cook”.

Οι εν λόγω δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό που απασχολούσαν στην επιχείρηση τους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρους, μερικής ή /και εκ περιτροπής απασχόλησης) κατά την 23/9/2019.

Ωφελούμενοι

  1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων, το οποίο απασχολούνταν στην επιχείρηση κατά την 23/9/2019 με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
  2. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται για επιχορήγηση εργαζόμενοι που: α. είναι εταίροι σε ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) καθώς και ομόρρυθμοι εταίροι σε ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) β. είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), γ. είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές εταιρειών δ. απασχολούνται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά, ε.απασχολούνται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς του Δώρου Χριστουγέννων (με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ) και του Δώρου Πάσχα και των επιδομάτων αδείας (με ανώτατο όριο τα 250 ευρώ αντίστοιχα), για τους μήνες του προγράμματος που αυτά καταβάλλονται.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.