Ελάτε στην παρέα μας

Οικονομία

Πως δίνεται το επίδομα ΟΓΑ για τις πολύτεκνες μητέρες

Δημοσιεύθηκε

στις


Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα καταβολής του βοηθήματος για τις πολύτεκνες μητέρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή χρηµατικού βοηθήµατος συνολικού ύψους 1.000€ σε κάθε µια από τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) πολύτεκνες µητέρες.

– Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες µητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήµερες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαµα, ηλικίας µέχρι 18 ετών ή µέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ µε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο πρόγραµµα.
Επίσης, για τη συµπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των τέκνων, θα λαµβάνεται υπόψη η 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2015.
Στους δικαιούχους δεν θα περιλαµβάνονται πολύτεκνες µητέρες µε τέκνα τα οποία έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε ∆ηµόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ).

Διαδικασία συμμετοχής

Για τη συµµετοχή στο εν λόγω πρόγραµµα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στα ΚΕΠ µέχρι και 4 Δεκεμβρίου. Για τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει η δικαιούχος να έχει µαζί της: α) Το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητάς της και β) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α (ατοµικό και τέκνων) προκειµένου να συµπληρωθούν τα στοιχεία σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα σ’ αυτά.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωµα της έµµεσης ασφάλισης των τέκνων στον ΟΓΑ δεν προέρχεται από την ασφαλισµένη ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ µητέρα αλλά από τον ασφαλισµένο ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκοµισθεί και το ατοµικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου.

Δικαιολογητικά

Tα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δεν προσκοµιστεί από τον ενδιαφερόµενο κατά την υποβολή της αίτησης), από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός των γεννηθέντων τέκνων.
β) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ηµεδαπής, φωτοαντίγραφο της Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας («πάσο»).
γ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ηµεδαπής και δεν εκδίδεται «πάσο», Βεβαίωση Σπουδών.
δ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) της πολύτεκνης µητέρας (αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ∆ΟΥ ή άλλου δηµόσιου εγγράφου).
ε) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) του πατέρα /συζύγου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ∆ΟΥ ή άλλου δηµόσιου εγγράφου) (εφόσον υπάρχει πατέρας /σύζυγος).
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση εγγάµων, το εκκαθαριστικό σηµείωµα της ∆ΟΥ αναφέρει το ΑΦΜ και των δύο συζύγων.
στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης µητέρας, (ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη µητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασµού).
ζ) Απόκοµµα καταβολής εισφορών ΟΓΑ. Η προσκόµιση του δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όµως στη διαδικασία ανεύρεσης του Αριθµού Μητρώου ΟΓΑ.
η) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συµµετοχής, πρέπει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να προσκοµίσει και εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

Καταβολή

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, θα πιστωθεί το χρηµατικό βοήθηµα των 1.000 € στον Τραπεζικό Λογαριασµό των πολύτεκνων µητέρων που θα προκύψουν από την όλη διαδικασία.
Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι καταβλήθηκε το χρηµατικό βοήθηµα σε δικαιούχο που δεν πληρούσε τις απαιτούµενες προϋποθέσεις θα αναζητηθεί αυτό ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Μην ξεχνάτε την εφημερίδα ‘ΧΤΥΠΟΣ’. Κυκλοφορεί από το Σάββατο στα περίπτερα της Αθήνας και του Πειραιά.Με αποκλειστικές ειδήσεις ρεπορτάζ και άρθρα. Επίσης, με μεγάλες χρήσιμες προσφορές και δώρα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ