Τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα στήριξης άπορων πολιτών

0


Ξεκινούν‭ ‬στις 15 Ιουλίου‭ ‬οι‭ ‬αιτήσεις‭ ‬για‭ ‬το‭ ‬πρόγραμμα‭ ‬παροχής‭ ‬επισιτιστικής‭ ‬και‭ ‬βασικής‭ ‬υλικής‭ ‬συνδρομής‭  ‬για‭ ‬άπορους‭ ‬που‭  ‬υλοποιoύν‭ ‬οι‭ ‬Κοινωνικές‭ ‬Συμπράξεις‭ ‬στις‭ ‬οποίες‭ ‬συμμετέχουν‭ ‬η‭ ‬Περιφέρεια‭ ‬και‭ ‬οι‭ ‬δήμοι‭ ‬της‭ ‬Αττικής‭ ‬καθώς‭ ‬και‭ ‬αρκετοί‭ ‬άλλοι‭ ‬φορείς‭  ‬όπως‭ ‬οι‭  ‬Μητροπόλεις‭. Στόχος‭ ‬του‭ ‬προγράμματος‭ ‬είναι‭ ‬η‭ ‬διανομή‭ ‬τροφίμων‭ ‬και‭ ‬βασικής‭ ‬υλικής‭ ‬συνδρομής‭ ‬καθώς‭ ‬και‭ ‬η‭ ‬παροχή‭ ‬κατάλληλων‭ ‬συνοδευτικών‭ ‬μέτρων‭ ‬για‭ ‬την‭ ‬αντιμετώπιση‭ ‬των‭ ‬κοινωνικών‭ ‬αναγκών‭ ‬των‭ ‬ωφελουμένων.‭ ‬Οι‭ ‬αιτήσεις‭ ‬μπορούν‭ ‬να‭ ‬γίνονται‭ ‬ατομικά‭ ‬από‭ ‬τους‭ ‬ωφελούμενους‭ ‬στο‭ ‬site:‭ ‬www.idika.org.gr/teba‭ ‬ή‭ ‬στο‭ ‬Δήμο‭ ‬τους‭ ‬σε‭ ‬εργάσιμες‭ ‬ημέρες‭ ‬και‭ ‬ώρες.‭ ‬Για‭ ‬να‭ ‬γίνει‭ ‬η‭ ‬αίτηση‭ ‬έως‭ ‬και‭ ‬τις‭ ‬5‭ ‬Αυγούστου‭ ‬που‭ ‬λήγει‭ ‬η‭ ‬προθεσμία,‭ ‬ο‭ ‬ωφελούμενος‭ ‬πρέπει‭ ‬να‭ ‬γνωρίζει‭ ‬τους‭ ‬κωδικούς taxis.‭

Εισόδημα

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
– 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο.
– 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι. Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας .
– Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης.
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.
Προσοχή: Ως‭ ‬έτος‭ ‬αναφοράς‭ ‬των‭ ‬κριτηρίων‭ ‬επιλογής‭ ‬των‭ ‬ωφελουμένων‭ ‬ορίζεται‭ ‬το‭ ‬οικονομικό‭ ‬έτος‭ ‬2015,‭ ‬λαμβάνονται‭ ‬υπόψη‭ ‬δηλαδή,‭ ‬οι‭ ‬φορολογικές‭ ‬δηλώσεις‭ ‬οικονομικού‭ ‬έτους‭ ‬2015‭ (‬εισοδήματα‭ ‬από‭ ‬1‭ ‬Ιαν.-‭ ‬31‭ ‬Δεκ.‭ ‬2014‭)‬.

Περιουσιακά‭ ‬κριτήρια
α. Η‭ ‬συνολική‭ ‬φορολογητέα‭ ‬αξία‭ ‬της‭ ‬ακίνητης‭ ‬περιουσίας‭ (‬στην‭ ‬Ελλάδα‭ ‬ή/και‭ ‬στο‭ ‬εξωτερικό‭) ‬να‭ ‬μην‭ ‬υπερβαίνει‭ ‬τα‭ ‬115.000‭ ‬ευρώ‭ ‬κατ‭’‬ άτομο,‭ ‬προ‭ ‬σαυξανόμενη‭ ‬κατά‭ ‬20.000‭ ‬ευρώ‭ ‬για‭ ‬κάθε‭ ‬επιπλέον‭ ‬ενήλικα‭ ‬και‭ ‬κατά‭ ‬15.000‭ ‬για‭ ‬κάθε‭ ‬εξαρ‭ ‬τώμενο‭ ‬ανήλικο‭ ‬και‭ ‬με‭ ‬ανώτατο‭ ‬συνολικό‭ ‬όριο‭ ‬για‭ ‬κάθε‭ ‬άτομο‭ ‬ή‭ ‬οικογένεια‭ ‬το‭ ‬ποσό‭ ‬των‭ ‬250.000‭ ‬ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις
Δεν‭ ‬ωφελούνται‭ ‬των‭ ‬παροχών‭ ‬της‭ ‬παρούσας‭ ‬απόφασης:
α.‭ ‬Άτομα,‭ ‬τα‭ ‬οποία‭ ‬φιλοξενούνται‭ ‬ή‭ ‬περιθάλπονται‭ ‬σε‭ ‬Μονάδες‭ ‬Κλειστής‭ ‬Φροντίδας‭ ‬ή‭ ‬σε‭ ‬Στέγες‭ ‬Υποστηριζόμενης‭ ‬Διαβίωσης.
β.‭ ‬Άτομα,‭ ‬τα‭ ‬οποία‭ ‬φιλοξενούνται‭ ‬σε‭ ‬Μονάδες‭ ‬Ψυχο-κοινωνικής‭ ‬Αποκατάστασης ‭(‬Οικοτροφεία,‭ ‬Ξενώνες‭) ‬ή‭ ‬είναι‭ ‬ωφελούμενοι‭ ‬του‭ ‬Προγράμματος‭ ‬Προστατευμένων‭ ‬Διαμερισμάτων‭ ‬του‭ ‬αρ.‭ ‬9‭ ‬του‭ ‬Ν.2716/1999,
γ.‭ ‬Άτομα‭ ‬ή‭ ‬οικογένειες,‭ ‬οι‭ ‬οποίοι‭ ‬είναι‭ ‬ωφελούμενοι‭ ‬του‭ ‬προγράμματος‭ «‬Στέγαση και‭ ‬Επανένταξη‭»‬ και‭ ‬για‭ ‬όσο‭ ‬διαρκεί‭ ‬η‭ ‬υλοποίηση‭ ‬του‭ ‬προγράμματος.
δ.‭ ‬Άτομα‭ ‬τα‭ ‬οποία‭ ‬αν‭ ‬και‭ ‬είχαν‭ ‬την‭ ‬υποχρέωση,‭ ‬δεν‭ ‬υπέβαλαν‭ ‬δήλωση‭ ‬φορολογίας εισοδήματος‭ (‬Ε1,‭ ‬Ε2‭ ‬και‭ ‬Ε3‭) ‬και‭ ‬δήλωση‭ ‬ακίνητης‭ ‬περιουσίας‭ ‬για‭ ‬το‭ ‬τελευταίο‭ ‬οικονομικό έτος,‭ ‬εκτός‭ ‬εάν‭ ‬υποβάλουν‭ ‬εκπρόθεσμα‭ ‬τις‭ ‬αντίστοιχες‭ ‬δηλώσεις.‭ ‬Η‭ ‬παρούσα‭ ‬εξαίρεση δεν‭ ‬αφορά‭ ‬στην‭ ‬ομάδα‭ ‬των‭ ‬αστέγων.‭

Διανομή‭ ‬τροφίμων‭
α‭) ‬Στους‭ ‬ωφελούμενους,‭ ‬θα‭ ‬παρέχονται‭ ‬πακέτα‭ ‬τροφίμων,‭ ‬ανάλογα‭ ‬σε‭ ‬ποσότητα‭ ‬με‭ ‬τον‭ ‬αριθμό‭ ‬των‭ ‬μελών‭ ‬της‭ ‬ωφελούμενης‭ ‬μονάδας,‭ ‬έτσι‭ ‬όπως‭ ‬θα‭ ‬εξειδικευτεί‭ ‬μετά‭ ‬την‭ ‬ολοκλήρωση‭ ‬της‭ ‬διαδικασίας‭ ‬επιλογής‭ ‬αυτών.‭
β‭) ‬Στους‭ ‬αστέγους,‭ ‬θα‭ ‬παρέχονται‭ ‬έτοιμα‭ ‬γεύματα‭ ‬μέσω‭ ‬συσσιτίων.‭
γ‭) ‬Στους‭ ‬μαθητές‭ ‬των‭ ‬δημοτικών‭ ‬σχολείων‭ ‬όλης‭ ‬της‭ ‬επικράτειας,‭ ‬δύνανται‭ ‬να‭ ‬παρέχονται‭ ‬μαγειρεμένα‭ ‬σχολικά‭ ‬γεύματα.‭

Βασική‭ ‬Υλική‭ ‬Συνδρομή
‬α‭) ‬Στους‭ ‬ωφελούμενους,‭ ‬δύνανται‭ ‬να‭ ‬παρέχονται‭ ‬είδη‭ ‬οικιακού‭ ‬καθαρισμού‭ ‬ανά‭ ‬ωφελούμενη‭ ‬μονάδα,‭ ‬είδη‭ ‬προσωπικής‭ ‬υγιεινής‭ ‬και‭ ‬ανάλογα‭ ‬με‭ ‬τα‭ ‬μέλη‭ ‬της‭ ‬ωφελούμενης‭ ‬μονάδας,‭ ‬ρουχισμός,‭ ‬βρεφικά‭ ‬και‭ ‬παιδικά‭ ‬είδη.‭
β‭) ‬Στους‭ ‬αστέγους‭ ‬δύνανται‭ ‬να‭ ‬παρέχονται‭ ‬ρουχισμός‭ ‬και‭ ‬είδη‭ ‬προσωπικής‭ ‬υγιεινής‭ ‬σε‭ ‬ατομική‭ ‬συσκευασία.‭

Συνοδευτικά‭ ‬Μέτρα‭
Παράλληλα‭ ‬με‭ ‬τη‭ ‬διανομή‭ ‬τροφίμων‭ ‬και‭ ‬βασικής‭ ‬υλικής‭ ‬συνδρομής,‭ ‬θα‭ ‬παρέχονται‭ ‬συνοδευτικά‭ ‬μέτρα,‭ ‬με‭ ‬στόχο‭ ‬την‭ ‬αντιμετώπιση‭ ‬του‭ ‬κοινωνικού‭ ‬αποκλεισμού‭ ‬και‭ ‬των‭ ‬κοινωνικών‭ ‬έκτακτων‭ ‬αναγκών‭ ‬των‭ ‬απόρων‭ ‬με‭ ‬πιο‭ ‬ενεργό‭ ‬και‭ ‬βιώσιμο‭ ‬τρόπο.‭ ‬Τα‭ ‬επιλέξιμα‭ ‬συνοδευτικά‭ ‬μέτρα,‭ ‬ενδεικτικά‭ ‬είναι‭ ‬τα‭ ‬εξής:‭
-‭ ‬Υπηρεσίες‭ ‬ψυχοκοινωνικής‭ ‬στήριξης,‭ ‬ενδυνάμωσης‭ ‬και‭ ‬κοινωνικής‭ ‬ένταξης‭ ‬παιδιών‭ ‬σε‭ ‬ατομικό‭ ‬επίπεδο‭ ‬και‭ ‬σε‭ ‬επίπεδο‭ ‬οικογένειας‭ (‬ή‭ ‬και‭ ‬σε‭ ‬μονήρη‭ ‬άτομα‭)‬.‭
-‭ ‬Διατροφικές‭ ‬συμβουλές‭ (‬συμβουλές‭ ‬υγιεινής‭ ‬διατροφής‭)‬.‭
-‭ ‬Συμβουλές‭ ‬υγιεινής‭ ‬διαβίωσης.‭
-‭ ‬Συμβουλές‭ ‬διαχείρισης‭ ‬οικογενειακού‭ ‬προϋπολογισμού.‭
-‭ ‬Νομική‭ ‬συνδρομή.‭
-‭ ‬Υπηρεσίες‭ ‬κοινωνικοποίησης‭ ‬παιδιών‭ (‬πχ‭ ‬πρόσβαση‭ ‬σε‭ ‬αθλητικές‭ ‬δραστηριότητες‭ ‬κλπ‭)‬.‭
-‭ ‬Κοινωνικά‭ ‬φροντιστήρια‭ ‬που‭ ‬θα‭ ‬παρέχουν‭ ‬τόσο‭ ‬διδακτική‭ ‬υποστήριξη‭ ‬όσο‭ ‬και‭ ‬επαρκείς‭ ‬και‭ ‬κατάλληλους‭ ‬χώρους‭ ‬για‭ ‬μελέτη‭ ‬για‭ ‬τα‭ ‬παιδιά‭ ‬/‭ ‬ωφελούμενους.‭ ‬
– Υλοποίηση‭ ‬πολιτιστικών‭ ‬και‭ ‬δημιουργικών‭ ‬δραστηριοτήτων‭ ‬απασχόλησης‭ ‬για‭ ‬παιδιά‭ ‬ωφελούμενους‭ (‬π.χ.‭ ‬θεατρικές‭ ‬παραστάσεις‭ ‬αλλά‭ ‬και‭ ‬θεατρικά‭ ‬εργαστήρια‭ ‬για‭ ‬παιδιά‭)
-‭ ‬Εκδρομές‭ (‬εκπαιδευτικές‭ ‬και‭ ‬ψυχαγωγικές‭)‬.‭
-‭ ‬Παροχή‭ ‬χώρων‭ ‬για‭ ‬παιχνίδι,‭ ‬συναντήσεις‭ ‬και‭ ‬εκδηλώσεις‭ ‬για‭ ‬παιδιά‭ ‬που‭ ‬δεν‭ ‬έχουν‭ ‬σχετική‭ ‬πρόσβαση.‭

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.