Ελάτε στην παρέα μας

Εκκλησία

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος κ. Κυρίλλου, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 2022

Δημοσιεύθηκε

στις

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος κ. Κυρίλλου, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 2022:

 

“Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

 

Ὁ ἀπαράμιλλος καί ἀσύγκριτος Δημοσθένης τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, συγκλονισμένος ἀπό τό γεγονός τῆς σαρκώσεως τοῦ Κυρίου μας, νά πῶς ἐκφράζει τήν ἀνεκλάλητη χαρά καί ἀγαλλίασή του.

«Θεός ἐπί γῆς ὤφθη διά σαρκός καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη. Χαίρωμεν τοίνυν καί γαλλιώμεθα, ἀγαπητοί. Εἰ γάρ ὁ Ἰωάννης ἐν τῇ νηδύϊ τῆς μητρός ὤν τῆς Μαρίας εἰσελθούσης πρός τήν Ἐλισάβετ ἐσκίρτησε, πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς οὐχί τήν Μαρίαν, ἀλλ᾽ αὐτόν τόν Σωτῆρα ἡμῶν σήμερον τεχθέντα θεασαμένους, σκιρτᾶν καί ἀγάλλεσθαι χρή καί θαυμάζειν καί ἐκπλήττεσθαι τῆς οἰκονομίας τό μέγεθος πᾶσαν ὑπερβαῖνον διάνοιαν», καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νά πῶς πανηγυρικά δοξάζει καί ἀνυμνεῖ τόν Θεάνθρωπο Χριστό.

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καί

ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε, λαοί, ὅτι δεδόξασται».

Τό γεγονός τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ὄχι μόνον τό πλέον χαρούμενο, πανευφρόσυνο, μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο ὑπαρξιακό καί ὀντολογικό γεγονός τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, ἀλλά καί τό ἐπίκεντρο τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας.

 

 

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι «ἀνεξιχνίαστον»,

«ἄφραστον» καί «ἀκατάληπτον» μυστήριον, διότι κατά τόν Μέγα Θεολόγον Ἰωάννην Δαμασκηνόν, «Θεός ὤν τέλειος, ἄνθρωπος τέλειος γίνεται καί ἐπιτελεῖται τό πάντων καινῶν καινότατον, τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον, δι᾿ οὗ ἡ ἄπειρος τοῦ Θεοῦ ἐμφανίζεται δύναμις. Τί γάρ μεῖζον τοῦ γενέσθαι τόν Θεόν ἄνθρωπον;».

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ μᾶς, ἐκτός τῆς ἁμαρτίας. Ντύθηκε τήν ἀνθρώπινη φύση, γιά νά ξαναντύσει ἐμᾶς τά δημιουργήματά Του, τίς εἰκόνες Του, μέ ἀθανασία καί ἀφθαρσία. Ὁ Ἐμμανουήλ Χριστός φέρνει στήν χοϊκή φθορά τό αἰώνιο καί ἀναλλοίωτο, γαληνεύει τήν λύτρωση καί τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων γιά σωτηρία.

Ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Θείου Λόγου εἶναι ἡ μόνη λύση γιά τό ὀντολογικό πρόβλημα καί τό ὑπαρξιακό δράμα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ φορέας ἑνός καινούργιου κόσμου τοῦ Θεοῦ, τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, μιᾶς νέας ἐποχῆς. Ἡ Καινή Διαθήκη χαρακτηριστικά λέγει: «Καινούς οὐρανούς καί γῆν καινήν κατά τό ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ… καί εἶδον οὐρανόν καί γῆν καινήν… καί τήν πόλιν τήν Ἁγίαν Ἱερουσαλήμ καινήν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπό τοῦ Θεοῦ… Καί εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπί τῷ θρόνῳ· ἰδού καινά ποιῶ πάντα».

Ὁ Θεός ἦρθε στόν κόσμο, στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἀνακαινίσει τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο, τό περιβάλλον του καί τήν κοινωνία. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό. «Εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινή κτίσις· τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά πάντα», καί «Αὐτός γάρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Μέγας Ἀθανάσιος).

Ἡ γέννηση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀφετηρία γιά τό ἅλμα στό μέλλον, πού ἀπαιτεῖ ἡ πίστη. Εἶναι τό ξεκίνημα γιά τήν ἀναγέννηση, ἀνακαίνιση καί ἀνάπλαση τῆς προσωπικῆς μας, οἰκογενειακῆς, κοινωνικῆς, πολιτιστικῆς, οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς μας ζωῆς. Ὁ Σαρκωθείς Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα, ἡ μόνη προοπτική καί ἡ μόνη διέξοδος ἀπό ὅλα τά φαινομενικά ἀδιέξοδα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

 

 

Ἀδελφοί μου,

Ἄς ἀκολουθήσουμε τόν Γεννημένο Χριστό, ἄς πάρουμε τό στρατί, τό φτωχό μονοπάτι, πού θά μᾶς βγάλει πρός «τή Βηθλεέμ τή χώρα», πρός τόν ἐνανθρωπήσαντα Χριστό, πρός τό Θεῖο Βρέφος. Ἄς ἀκολουθήσουμε τόν λαμπρό ἀστέρα, ὅπως χαρούμενα καί ὡραῖα ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας:

«Δετε δωμεν πιστοί πο γεννήθη Χριστός· ἀκολουθήσωμεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ μετά τν Μάγων νατολς τν βασιλέων.

γγελοιμνοσιν ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν ᾠδήν ἐπάξιον.

Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι ἐκ τῆς Παρθένου καί Θεοτόκου ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας».

Συνυμνῶ μαζί Σας τό μέγα καί παράδοξο Μυστήριο τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀνάρχου Θεοῦ καί τῆς ἐξ Αὐτοῦ σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Μόνο αὐτή ἡ βεβαιότητα μᾶς δίνει τήν δύναμη καί τό κουράγιο, ἀκόμη καί μέσα ἀπό τά ἀδιέξοδα καί τήν ἀπόγνωση, νά ἐλπίζουμε γιά ὅλους καί γιά ὅλα.

 

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα Εὐχέτης σας πρός τόν Τεχθέντα Κύριό μας”

 

Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καί Μαραθῶνος Κύριλλος

 

 

Continue Reading
Κάντε κλικ για να σχολιάσετε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ