Ελάτε στην παρέα μας

Κοινωνία

Μεταφρασμένα στην ελληνική τα πιστοποιητικά εμβολιασμού από το εξωτερικό για δήλωση στα ΚΕΠ

Δημοσιεύθηκε

στις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ οι Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους – μέλους της ΕΕ ή υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία δόση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, δύνανται να προσέρχονται στα ΚΕΠ για να υποβάλουν αίτηση προγραμματισμού της επόμενης δόσης σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας αφότου προηγουμένως καταχωριστούν στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορονοϊού COVID-19.

Με την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και συγκεκριμένα:

α) ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και ειδικότερα:

αα) Είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ), το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή,
αβ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αγ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, ή
β) μη ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Παράλληλα μαζί με τα παραπάνω επισυνάπτονται

α) υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου περί γνησιότητας του επισυναπτόμενου πιστοποιητικού ή
βεβαίωσης και
α) έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.

Το ως άνω επισυναπτόμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ