Χρέη στην εφορία: Έτσι, «σβήνουν» σε 24 ή 48 δόσεις – Η μεγάλη ευκαιρία για μια νέα αρχή

0

Τη μεγάλη ευκαιρία για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την Εφορία έχουν  χιλιάδες φορολογούμενοι προκειμένου να κάνουν μια νέα αρχή και να «σβήσουν» τα λάθη του παρελθόντος.

Η πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων αποτελεί δέλεαρ για όλους όσοι «πνίγονται» στα χρέη και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που δημιούργησαν έναντι της φορολογικής διοίκησης.
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και προαιρετικά οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών αναγνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της κρίσης του κορονοϊού ο κόσμος της αγοράς και της εργασίας, τονίζουν όμως ότι υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία.
Όπως εξηγούν, πρόκειται για χρέη τα οποία με το πέρασμα του χρόνου έγιναν βαρίδια για  που σημαίνει ότι όσοι δεν είναι μπαταχτσήδες, μπορούν να τα ρυθμίσουν σε διάστημα έως και δύο χρόνων.

Σύμφωνα πάντως με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑΕ) στη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν:

 • Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδιαφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό.
 • Οφειλές, για την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών.
 • Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ, ακόμη και αν οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθηκαν μετά την 1.11.2019.

Προϋποθέσεις
Οι οφειλέτες που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας έως την ημερομηνία της αίτησης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).
Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με άλλη ρύθμιση ή αναστολή πληρωμής).

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Για συνολικές βασικές οφειλές άνω των 50.000 ευρώ πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή (ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, λογιστές φοροτεχνικοί και κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος).
  • Για συνολικές βασικές οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, απαιτείται και η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης.

Δόσεις
Όσοι χρωστούν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους από 2 έως 48 δόσεις, εάν πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό έλεγχο καθώς και για μη φορολογικές οφειλές.

Σύμφωνα με την ΑΔΑΕ, όλες οι υπόλοιπες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν από 2 έως και 24 δόσεις.

Επίσης:

   • Οφειλές βεβαιωμένες υπέρ αλλοδαπού δημοσίου δύναται να ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις.
   • Ο αριθμός των δόσεων που καθορίζεται από την φορολογική διοίκηση για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 48 μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 24 υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης 30€.
   • Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των24 μηνιαίων δόσεων.

Αριθμός δόσεων
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών σε έως 24 δόσεις, θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού  που τεκμαίρεται από τα στοιχεία που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ισχύει ο περιορισμός του ελάχιστου ποσού της  μηνιαίας δόσης, κάτι που σημαίνει ότι ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το μέσο όρο του συνολικού εισοδήματός τους, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχει αυτό προσδιοριστεί, κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ή το συνολικό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.
Εάν ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κανένα από τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπόψιν για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής, ή έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα τα έτη αυτά, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης.
Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχουν αυτά προσδιοριστεί, των τριών τελευταίων πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών ετών, ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από τον μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.
Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά (φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα) έσοδα.
Εάν όλα τα φορολογικά έτη με βάση τα οποία καθορίζεται η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης λόγω νεοσύστατου νομικού προσώπου και μη παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ρύθμιση, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης.
Εάν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών, ως συνολικά ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα, του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών.
Εάν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών πέραν των πέντε ετών πριν την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, μη συμπεριλαμβανομένου του έτους της αίτησης, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων.

Υποβολή αίτησης- δόση
Στην περίπτωση που κάποιος υποβάλλει αίτηση αλλά δεν πληρώσει εντός 3 εργάσιμων ημερών, μπορεί να υποβάλλει νέα και να καταθέσει το ποσό εντός 3 εργάσιμων ημερών σε φορέα είσπραξης.
Η πρώτη δόση ή η προκαταβολή σε περίπτωση δεύτερης ρύθμισης, πληρώνεται με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.).

Απώλεια ρύθμισης
Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με την ίδια Τ.Ρ.Ο. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών και σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό είναι 30 ευρώ.
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο οφειλέτης δεν πρέπει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, κάτι που εάν συμβεί οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης και σε νέες οικονομικές περιπέτειες.

Η ρύθμιση απόλλυται εάν ο οφειλέτης:

   • Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς.
   • Δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
   • Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή του.
   • Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.
   • Έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

Υπολογισμός τόκου
Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, ο υπολογισμός του τόκου γίνεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.
Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (1,5%).
Ο ως άνω τόκος είναι ετησίως υπολογιζόμενος και παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη ρύθμιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, τα ανωτέρω επιτόκια, προσαυξάνονται κατά μιάμιση (1,5) ποσοστιαία μονάδα.

Η ΑΔΑΕ δίνε επίσης απαντήσεις σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα που είναι τα εξής:

  • Είχα ρύθμιση η οποία ήταν σε ισχύ την 01/11/2019 και σήμερα έχει απωλεσθεί. Τι μπορώ να κάνω; Δεν μπορείτε να εντάξετε το υπόλοιπο των χρεών της απωλεσθείσας ρύθμισης που ήταν σε ισχύ την 01/11/2019, στην παρούσα ρύθμιση. Θα πρέπει τα εν λόγω χρέη, εφόσον δεν τελούν σε αναστολή είσπραξης, να εξοφληθούν.
  • Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4152/2013(Ρ2), που δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019;  Ναι. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Δ. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Δ (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4152/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».
  • Έχω ενεργή ρύθμιση του ν. 4174/2013 η οποία δημιουργήθηκε μετά την 01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρέη, σε ρύθμιση του νόμου 4152/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019; Ναι. Θα επιλέξετε «Μετάπτωση πάγιων ρυθμίσεων (με ημερ. υπαγωγής από 02/11/2019 – 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισής σας, θα εμφανιστεί στην κατηγορία Ε. Για να εντάξετε στη ρύθμιση τις οφειλές της κατηγορίας Ε (Συνολικό υπόλοιπο δόσεων που εντάχθηκαν σε ρύθμιση Ν.4174/2013 από 02/11/2019 – 25/02/2020), θα κάνετε κλικ στη στήλη «Επιλογή».
  • Ποιες οφειλές εντάσσονται στη β’ υπαγωγή; Οφειλές οι οποίες κατά την 01/11/2019 δεν τελούσαν σε ρύθμιση, αλλά είχαν υπαχθεί προγενέστερα σε ρύθμιση με τον ν. 4152/2013 και αυτή απωλέσθηκε, ή υπήχθησαν σε αυτή (με τον ν. 4152/2013 ή την τροποποίησή του), μετά την 01/11/2019 και αυτή επίσης απωλέσθηκε.
  • Ποιος είναι ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης β’ υπαγωγής; Ο αριθμός των δόσεων της νέας ρύθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης.
  • Πώς ρυθμίζω εκ νέου τις εμφανιζόμενες απολεσθείσες ρυθμίσεις; Επιλέγω κάθε φορά μία εξ αυτών. Εάν η απολεσθείσα ρύθμιση περιλαμβάνει τόσο οφειλές που ρυθμίζονται σε 24, όσο και οφειλές που ρυθμίζονται σε 48 δόσεις, αυτές θα πρέπει να ενταχθούν σε δύο διακριτές ρυθμίσεις β’ υπαγωγής.
  • Πώς ενεργοποιείται η ρύθμιση β’ υπαγωγής; Θα πρέπει εντός 3 ημερών να καταβληθεί προκαταβολή ποσού διπλάσιου της μηνιαίας δόσης της δεύτερης ρύθμισης.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.