Ελάτε στην παρέα μας

Κεντρικό Θέμα

Τι ισχύει για Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό από τη νέα χρονιά – Η αλλαγή στο ωράριο

Δημοσιεύθηκε

στις

Το υπουργείο Παιδείας ξεκινά τον προγραμματισμό για τη νέα σχολική χρονιά. Τι ισχύει για το Ολοήμερο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο.

Λίγο πριν τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονι΄άς 2023-24 και παραμονές της επόμενης, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε δύο εγκύκλιους για το καλύτερο προγραμματισμό των σχολικών μονάδων μεταξύ των οποίων γίνεται ιδάιτερη μνεία και για το καθεστώς λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού αλλά και Νηπιαγωγείου.

Ολοήμερα Νηπιαγωγεία 2024- 25: Τι προβλέπεται για τη λειτουργία τους

i. Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 5 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).
ii. Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).
iii. Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια). Όταν ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών/τριών στο Ολοήμερο
Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του Τμήματος, με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης.
iv. Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος αριθμός 5 δεν αφορά τα 1/θέσια συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία. Τα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία συγκροτούν κοινά Τμήματα Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος.
v. Στα Νηπιαγωγεία, όπου διαπιστώνεται η ανάγκη πρόωρης προσέλευσης νηπίων/προνηπίων, δύναται να συγκροτείται Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30). Στο Τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/
προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος είναιτα 5 νήπια/προνήπια. Τα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία συγκροτούν κοινά Τμήματα
Πρόωρης Υποδοχής.
vi. Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής
σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα. vii. Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/μένης-Διευθυντή/ντριας της
σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. αναλυτική κατάσταση φοιτούντων μαθητών/τριών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Νέο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, η οποία κοινοποιείται και στον/στην οικείο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης
Νηπιαγωγών.

Ολοήμερα Δημοτικά 2024- 25: Τι προβλέπεται για τη λειτουργία τους

Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία δύναται να συγκροτηθεί/ούν και να λειτουργήσει/ουν τμήμα/ τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Εγγραφή τουλάχιστον του 1/3 του μαθητικού πληθυσμού στο ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα για τα μονοθέσια σχολεία και εγγραφή τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητών/τριών για τα διθέσια και τριθέσια σχολεία.

β) Εγγραφή τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητών/τριών για τα τετραθέσια και πενταθέσια σχολεία.

γ) Εγγραφή τουλάχιστον δέκα (10) μαθητών/τριών για εξαθέσια και άνω σχολεία.

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/μένες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν
δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο
Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή
τους.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και γίνεται με ευθύνη
του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο/η οποίος/α αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα

Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών από τα σχολεία

Για το σχολικό έτος 2024-25, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ