Ελάτε στην παρέα μας

Ειδήσεις

Μέσω taxisnet οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 700 γιατρών στον ΕΦΚΑ

Δημοσιεύθηκε

στις

Πρόσκληση του υποδιοικητή του ε-ΕΦΚΑ για τις προσλήψεις 700 γιατρών στο ΕΣΙ των ΚΕΠΑ.

Προσλήψεις 700 ιατρών στα ΚΕΠΑ του Ε- ΕΦΚΑ με τις αιτήσεις να γίνονται με κωδικούς https://www.dnews.gr/site/tag/%CE%95%CE%A6%CE%9A%CE%91.

Οι ενδιαφερόμενοι (ιατροί) εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦΚΑ και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους, όπως, για παράδειγμα, τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια κ.λπ.

Μετά την υποβολή, εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα ότι η αίτηση υποβλήθηκε επιτυχώς και ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει αύξοντα αριθμό της αίτησης, ο οποίος λογίζεται ως αριθμός πρωτοκόλλου αυτής. Μέχρι την ημερομηνία λήξης προθεσμίας της, καταχώρισης των στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε-ΕΦΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν και να προβούν σε τυχόν διορθώσεις επιλέγοντας το πεδίο «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»

Προθεσμία αιτήσεων

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, καμία διόρθωση δεν είναι εφικτή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 26 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την 1η Μαΐου έως τις 26 Μαΐου 2024.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία (1) αίτηση για μία (1) θέση, αναφέροντας την ειδικότητά του ή τις ειδικότητές του κατά περίπτωση (σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπό του διπλή ειδικότητα, επιλέγει την ειδικότητα για την οποία θα ενταχθεί στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) του ΚΕΠΑ), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυ την στοιχείων του υποψηφίου και την πιστότητα των αναρτώμενων εγγράφων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ