Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Κορυδαλλού – Δείτε τις ειδικότητες

0

Την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, ανακοίνωσε ο Δήμος Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

  • ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – 3 θέσεις
  • ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – 3 θέσεις
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ – 3 θέσεις
  • ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ – 1 θέση
  • ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – 2 θέσεις (απαιτούνται γνώσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και γνώσεις αεροβικής γυμναστικής)
  • ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ – 1 θέση
  • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – 1 θέση
  • YOGA –PILATES – 1 θέση (απαιτείται βεβαίωση σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων)

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

1.Αίτηση

2.Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ότι και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

4.Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

5.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7.Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

8.Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος.

9.Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

10.Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

11.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 18121 Κορυδαλλός) με τηλ. επικοινωνίας 210-4944364 ή 5 κατά τις ώρες 10.00-14.00 από την Τρίτη 29/10/2019 και για δέκα (10) ημέρες έως και Πέμπτη 7/11/2019.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210- 4944364 ή 5 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00-14:00.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.