Ειδικό συνεργάτη ζητά ο Δήμαρχος Πετρούπολης – Μέχρι τις 23/10 η προθεσμία των αιτήσεων

0

Την προκήρυξη πρόσληψης ενός ατόμου για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Πετρούπολης, κ. Στέφανος Βλάχος.

Στην σχετική ανακοίνωση, ο Δήμαρχος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι τα εξής:

Α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει να προσκομιστούν:

 • πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (αν πρόκειται για άνδρα ενδιαφερόμενο)
 • πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι:

 • κατέχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ε. Ε (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
 • είναι υγιείς (άρθρο 14 Ν.3584/2007)
 • έχουν (για τους άντρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν.3584/2007)
 • δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή δεν έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση στερητική ή επικουρική (πλήρη ή μερική) ή απασχόληση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση (άρθρο 16 Ν.3584/2007)
 • δεν έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/2007)

Β. Να είναι κάτοχος πτυχίου σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γ. Καλή γνώση Η/Υ.

Δ. Καλή γνώση λογιστικών πακέτων και εφαρμογές εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης Altec ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Data Communication – Academia Financials, Singular Eurofasma, SAP.

Ε. Καλή γνώση εφαρμογών μισθοδοσίας Singular Accountant.

ΣΤ. Επιθυμητή εμπειρία σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Τίτλους Σπουδών
 5. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2019, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76 – 78, Τ. Κ. 13232 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Tμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Μ. Ρουστέμη, (τηλ. Επικοινωνίας : 213-2024473 – 451).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.