Διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου από τον Δήμο Βριλησσίων

0

Σε διακήρυξή του, ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της «Προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2020» εκτιμώμενης αξίας 182.740,15€ πλέον ΦΠΑ (13% & 24%) το ποσόν των 27.036,58€ ήτοι σύνολο δαπάνης 209.776,73€.

Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής:

α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και
πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μέση Λιανική
Τιμή πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: ελαιόλαδο & κατεψυγμένα
λαχανικά, αυγά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, φρούτα & λαχανικά

β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη, ήτοι: είδη παντοπωλείου, είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής, χυμοί φρούτων, συσκευασμένα τρόφιμα, γάλα παστεριωμένο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 81753), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 3.654,80 Ευρώ για το σύνολο των τμημάτων άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βριλησσίων, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213.2050523, 543, αρμόδια υπάλληλος Κοκκινογένη Κατερίνα.)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.