Προκήρυξη για 15 νέες προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου

0

Στην πρόσληψη νέου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αναφέρεται η νέα προκήρυξη του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Περιστερίου.

Οι θέσεις είναι συνολικά 15 στον αριθμό από τις οποίες οι οι 6 είναι ΔΕ Φυλάκων και οι 9 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών – Καθαριότητας, και οι συμβάσεις έχουν διάρκεια 2 μηνών.
Όσον αφορά τις θέσεις των Φυλάκων, τα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη είναι:
• Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
• ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
• ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Για τις θέσεις Βοηθητικών Εργασιών – Καθαριότητας δεν απαιτούνται κάποια ειδικά τυπικά προσόντα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Περιστερίου (Πλατεία Δημοκρατίας 1, στον 2ο όροφο, στο Γραφείο Β7), από τη Δευτέρα 7/10/2019 έως και την Παρασκευή 11/10/2019, από τις 8:30 π.μ. έως και 13:30, με τα εξής δικαιολογητικά:
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, για την ειδικότητα που απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας αυτό από αρμόδια αρχή.
• Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπου απαιτείται.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 ως προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.