Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων Δήμου Πεντέλης

0

Με απόφασή του και λαμβάνοντας υπόψιν τις καθυστερήσεις που προκύπτουν εξαιτίας των προληπτικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την μετάδοση του κορωνοϊού o Δήμος Πεντέλης παρατείνει κατά ένα μήνα την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέσω εναλλακτικών μεθόδων, όπως για παράδειγμα Wetransfer, Dropbox, Google Drive κλπ., στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
α) [email protected] (Υπόψιν: κας Κωνσταντίνας Λαζή)
β) [email protected] (Υπόψιν: κου Γιώργου Μητρόπουλου)

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Απριλίου 2020.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Ο φάκελος (με την ένδειξη : για μητρώο αθλητικών συλλόγων) θα περιλαμβάνει την αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999 έτσι όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4603/2019 και θα συνοδεύεται από:

 1. Έκθεση του Δ.Σ. της πορείας του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου. Αναλυτικά θα αναφέρονται : το έτος ίδρυσης, οι κλάδοι άθλησης που καλλιεργούσε και  καλλιεργεί, οι συμμετοχές και οι τυχόν διακρίσεις των ομάδων ή των αθλητών του (διασυλλογικά, πανελλήνια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.ά.)
 2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του σωματείου
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το ν.2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.
 5. Το Σωματείο θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό μελών που έχει σε κάθε θητεία με αναφορά ποσόστωσης εντοπιότητας.
 6. Πλήρη κατάσταση του τεχνικού (προπονητές ανά άθλημα κ.ά.) και διοικητικού προσωπικού υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου στην οποία θα σημειώνονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας. Το κάθε Σωματείο θα δηλώνει υπεύθυνο ασφαλείας των αθλητικών χώρων που χρησιμοποιεί.
 7. Προϋπολογισμό τρέχουσας χρονιάς
 8. Απολογισμούς των 3 τελευταίων ετών επικυρωμένους από τις Γενικές Συνελεύσεις που θα συνοδεύονταιαπό αντίστοιχα πρακτικά.
 9. Ειδική Αθλητική Αναγνώριση Σωματείου (Γ.Γ.Α.) (εάν υπάρχει)
 10. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης των αντιστοίχων με τους κλάδους άθλησης Ομοσπονδιών ή Ενώσεων στις οποίες το Σωματείο μετέχει, όπου θα σημειώνεται:
  1. ότι το αιτούμενο σωματείο (επωνυμία όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του) αποτελεί μέλος τους
  2. H ημερομηνία ένταξης του σωματείου στην Ομοσπονδία,
  3. ότι το εν λόγω σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει την παροχή της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης
  4. η κατηγορία που αγωνίζεται το σωματείο.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.