Ισχυρή γυναικεία παρουσία στη διοίκηση του Δήμου Νέας Ιωνίας

0

Η δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Δέσποινα Θωμαϊδου, όρισε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Ιωνίας, με θητεία για ένα χρόνο από 10/9/2020 μέχρι 9/9/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Βλασσά, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των Γραφείων και Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (εκτός του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών και των Αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κατασκήνωσης της ίδιας Διεύθυνσης), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ορίζει τον κ. Παναγιώτη Βλασσά μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.
Η Δήμαρχος θα ασκεί τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Κατασκήνωσης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.


2. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, μεταβιβάζοντας όλες τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των Γραφείων και των Τμημάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Επί πλέον, ορίζει τον κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Επίσης, στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.


3. Τη Δημοτική Σύμβουλο κα Αγγελική Σακκαλόγλου, Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας, μεταβιβάζοντας την υπογραφή, την οργάνωση , παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας και των παρακάτω οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:
α) Τμήμα Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών
β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
γ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Ποιότητα Ζωής και τις Παιδικές Χαρές.
Την εποπτεία για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού.
Επί πλέον, ορίζει την Κα Αγγελική Σακκαλόγλου Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
Επίσης, στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.


4. Την Δημοτική Σύμβουλο κα Χατζή Ελένη, Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, μεταβιβάζοντας την υπογραφή, την οργάνωση , παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής.
Επίσης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της ψηφιοποίησης των Υπηρεσιών του Δήμου, με την συνεργασία όλων των Τμημάτων και των Διευθύνσεων, προς όφελος της Υπηρεσίας και των πολιτών,
Επίσης στις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Κας Ελένης Χατζή προστίθεται η εποπτεία και διαχείριση του Δημοτικού Πολυχώρου Κινηματογράφου «ΑΣΤΕΡΑ».
Επίσης, μεταβιβάζει στην Κα Ελένη Χατζή την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

5. Τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ελένη Αλατσίδου, Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πολιτισμού με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Τμήματος Παιδείας δια βίου μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
Επίσης, μεταβιβάζει στην Κα Αλατσίδου Ελένη την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.


6. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, με αρμοδιότητες την εποπτεία, οργάνωση και την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.
Μεταβιβάζει την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Επίσης, ορίζει τον κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.
Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες τις ασκεί η Δήμαρχος.
Γ. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Κα Σακκαλόγλου Αγγελική που αναπληρώνει τη Δήμαρχο.
Στους ανωτέρω δεν μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των παρ. 1 α και δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.