Προσφυγή στην Αποκεντρωμένη για τους άμισθους συμβούλους του δημάρχου Μεταμόρφωσης

0

Η απόφαση του δημάρχου Μεταμόρφωσης, κ. Στράτου Σαραούδα, να αναθέσει καθήκοντα άμισθων συμβούλων σε τέσσερις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης που ηγείται, και δεν εξελέγησαν στις πρόσφατες εκλογές, προκάλεσε την σθεναρή αντίδραση της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, με επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο, κ. Μιλτιάδη Καρπέτα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καρπέτας μαζί με τους εφτά εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους της “Νέας Πορείας” υπογράφουν την προσφυγή που κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και με την οποία ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση του δημάρχου Μεταμόρφωσης.
Συνοπτικά, στην προσφυγή τονίζεται όσον αφορά στο νομικό σκέλος ότι “η συγκεκριμένη απόφαση στερείται νόμιμης βάσης, βρίσκεται εκτός των ακραίων ορίων αρμοδιότητας και διακριτικής ευχέρειας του Δημάρχου και παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του συστήματος διοίκησης των Δήμων”.
Ενώ για το “πρακτικό” κομμάτι αυτής της απόφασης αναφέρεται στο κείμενο της προσφυγής χαρακτηριστικά: “εκτός από η νομική του διάσταση, το ζήτημα έχει πολύ σημαντικό ουσιαστικό περιεχόμενο. Μια περίεργη αντίληψη και πρακτική εμφανίστηκε στον Δήμο Μεταμόρφωσης, αμέσως μετά τις εκλογές, για να κορυφωθεί μετά την ανάληψη της Διοίκησης από τη νεοεκλεγείσα Δημοτική Αρχή. Άνθρωποι χωρίς καμιά υπηρεσιακή ιδιότητα και αρμοδιότητα να αλωνίζουν στις υπηρεσίες, «ως εξουσίαν έχοντες», να υπόσχονται, να δίνουν εντολές και να προαναγγέλλουν αποφάσεις και επιλογές για πρόσωπα και πράγματα. Αυτή η αντίληψη που εκτός από «αλαζονείαν και μέθην», υποδηλώνει και βαθύτατη άγνοια για το πώς διοικούνται οι Δήμοι και ποια είναι τα όρια της πολιτικής ηγεσίας τους, επιχειρείται να επενδυθεί με νομιμοφάνεια και να προσλάβει θεσμικά χαρακτηριστικά με την προσβαλλόμενη Δημαρχιακή απόφαση.”

Το κείμενο της προσφυγής στην Αποκεντρωμένη
Αυτούσια η προσφυγή έχει ως εξής:
“ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (άρθρ. 227 Ν.3852/10)
Της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Μεταμόρφωσης «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΩΤΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» και των Δημοτικών Συμβούλων της: 1) Μιλτιάδη Ι. ΚΑΡΠΕΤΑ, 2) Φωτίου Κυρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. 3) Κωνσταντίνου Χρ. ΚΟΛΟΒΟΥ 4) Γεωργίου Γερ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, 5) Γεωργίου Κων ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, 6) Νικολέτας θ. ΠΑΤΕΛΗ, 7) Ευάγγελου Χρ. ΓΑΡΟΥΦΟΥ και 8) Δήμητρας Σπ. ΤΣΕΒΑ
ΚΑΤΑ
Της υπ’ αριθ.836/29-9-2019 Απόφασης του Δημάρχου Μεταμόρφωσης.

Με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. 836/27-9-2019 απόφασή του, η οποία αναρτήθηκε την ίδια ημέρα στο διαδίκτυο, (ΑΔΑ:Ψ4ΒΑΩΚΒ-ΡΜΚ),ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης αποφάσισε την ανάθεση καθηκόντων αμίσθου συμβούλου σε τέσσερις υποψηφίους του συνδυασμού του « ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» κατά τις δημοτικές εκλογές της 26-5-2019, οι οποίοι δεν εξελέγησαν δημοτικοί σύμβουλοι.
Το ακριβές περιεχόμενο της επίμαχης απόφασης έχει ως εξής:
Δήμου Μεταμόρφωση: 27/09/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 21651
ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθων συμβούλων»
ΑΠΟΦΑΣΗ: 836
Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2681/Β/08-10-14 και οι τροποποιήσεις αυτού).
3. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων, της εμπειρίας και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά των παρακάτω αναφερόμενων συμπολιτών μας και δημοτών του Δήμου Μεταμόρφωσης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου δεδομένου ότι οι άμισθοι σύμβουλοι θα εκτελούν το έργο τους χωρίς αποζημίωση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει:
1. στον κ. Βασίλειο Κορκολή του Σταύρου, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας.
2. στον κ. Ιωάννη Αργύρη του Ευάγγελου, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα ανάπτυξης, τεχνικών έργων και βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη.
3. στην κ. Δέσποινα Χείλαρη του Κωνσταντίνου, καθήκοντα άμισθης συμβούλου σε θέματα μελετών και ηλεκτρονικών διαγωνισμών.
4. στον κ. Γεώργιο Στρογγυλούδη του Ιωάννη, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα ανάπτυξης, προγραμματισμού και πληροφορικής.
Οι ανωτέρω θα ενεργούν αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες, για την υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου και των αντίστοιχων Αντιδημάρχων. Η εθελοντική παροχή των υπηρεσιών τους παύει χωρίς άλλη διατύπωση με απόφαση του Δημάρχου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ
Κοινοποίηση:
1. Αναφερόμενους
2. κ. Αντιδημάρχους
3. Οργανικές μονάδες του Δήμου

Έχοντας αυταπόδεικτο έννομο συμφέρον ως παράταξη και ως δημοτικοί σύμβουλοι, προσφεύγουμε κατά της προπαρατιθέμενης απόφασης και ζητούμε την άμεση αναστολή εκτέλεσής της και την ακύρωση στο σύνολό της, για τους λόγους που εκθέτουμε στη συνέχεια και όσους άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα:
1. Διότι η συγκεκριμένη απόφαση στερείται νόμιμης βάσης, βρίσκεται εκτός των ακραίων ορίων αρμοδιότητας και διακριτικής ευχέρειας του Δημάρχου και παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του συστήματος διοίκησης των Δήμων, όπως αυτό διαμορφώνεται από το πλέγμα των ισχυουσών διατάξεων.
Ειδικότερα:
α. Στο άρθρο 58 Ν.3852/10, ορίζονται αναλυτικά και συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Δημάρχου. Σε καμιά από τις οριζόμενες αρμοδιότητες, δεν περιλαμβάνεται ο ορισμός άμισθων συμβούλων και μάλιστα μη εκλεγέντων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού του. Η μόνη παρεχόμενη στον Δήμαρχο δυνατότητα ανάθεσης κάποιου ρόλου σε μη εκλεγέντες υποψηφίους του, είναι η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 1 εδ. θ΄ άρθρ. 58 Ν.3852/10, σύμφωνα με την οποία ο Δήμαρχος μπορεί να:
« Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, υπαλλήλους του Δήμου, υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της».
Αν ο Δήμαρχος αποφάσιζε να κάνει χρήση της προπαρατιθέμενης διάταξης, θα μπορούσε, ενδεχομένως, να συμπεριλάβει στη συνιστώμενη ομάδα εργασίας ή διοίκησης έργου, και ιδιώτες, που είχαν διατελέσει υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και δεν εξελέγησαν.
Η προπαρατιθέμενη, όμως, και προσβαλλόμενη απόφαση, δεν έχει καμιά σχέση με σύσταση ομάδας εργασίας ή διοίκησης έργου και επομένως δεν μπορεί να βρει έρεισμα στη διάταξη αυτή.
β. Παρ’ ότι η έλλειψη νομιμότητας είναι κραυγαλέα και αυταπόδεικτη από μόνη την ανάγνωση του άρθρου 58 Ν. 3852/10, είναι χρήσιμη μια πρόσθετη επισήμανση:
Με την έναρξη της δημοτικής περιόδου 2011-2014 και τις έκτακτες ανάγκες και συνθήκες που αντιμετώπιζε τότε η τοπική αυτοδιοίκηση, διαμορφώθηκε και υποβλήθηκε το αίτημα να παρασχεθεί η δυνατότητα στους Δημάρχους, εκτός από τους Αντιδημάρχους , να ορίζουν εντεταλμένους συμβούλους από τους εκλεγμένους δημοτικούς τους συμβούλους.
Το αίτημα έγινε δεκτό και με το άρθρο 44 παρ.3 Ν.3979/2011, προστέθηκε εδ. ι στην παρ. 1 άρθρου 58Ν.3852/10, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμαρχος από την έναρξη ισχύος της διάταξης (17-6-2011),
«Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου».
Μέχρι τη θέσπιση της διάταξης αυτής, ο Δήμαρχος δεν είχε τη δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων ούτε στους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, ( εκτός από τον ορισμό τους ως Αντιδημάρχων), πέραν των αρμοδιοτήτων από την ιδιότητά τους ως δημοτικών συμβούλων. Αν πριν από τη νέα αυτή διάταξη δεν επιτρεπόταν στον Δήμαρχο να αναθέσει κάποια καθήκοντα στα πλαίσια λειτουργίας του Δήμου, κατά μείζονα λόγο ούτε επιτρεπόταν ούτε επιτρέπεται να αναθέτει καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε μη εκλεγμένους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.
γ. Με το άρθρ. 163 Ν.3584//2007 ρυθμίζεται το θέμα των μετακλητών ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συνεργατών Δήμων. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και υπό τους οριζόμενους όρους, διαδικασίες και προϋποθέσεις, υπάρχει πράγματι νομοθετημένος θεσμός συμβούλων, που δεν έχουν βέβαια καμιά σχέση με το περιεχόμενο της υπό κρίση δημαρχιακής απόφασης.
δ. Στο σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης και σε μια υποτυπώδη προσπάθεια για νομική θεμελίωσής της, γίνεται επίκληση του άρθρου 58 Ν.3852/10 και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η επίκληση, όμως, είναι ψευδής και επί αναληθούς προϋποθέσεως , αφού ούτε στον νόμο ούτε στον ΟΕΥ, δεν υπάρχει το παραμικρό έρεισμα για τη θεμελίωσή της.

2. Διότι, εκτός του ότι στερείται νόμιμης βάσης, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκρως επιβλαβής για τη Διοίκηση του Δήμου. Ειδικότερα:
Ο νομοθέτης, έχοντας επίγνωση της ανάγκης σχετικά απερίσπαστης λειτουργίας του υπηρεσιακού μηχανισμού των Δήμων, με βάση τους νόμους και τις πάγιες διοικητικές αρχές αλλά και της υπερβάλλουσας, μερικές φορές, τάσης των αιρετών στην άσκηση της δικής τους αρμοδιότητας, έχει θέσει αυστηρούς περιορισμούς, ακόμα και για τους θεσμοθετημένους ειδικούς συμβούλους, επιστημονικούς και ειδικούς συνεργάτες, τους οποίους περιορίζει- αν δεν αποκλείει εντελώς- από την επέμβαση στο διοικητικό μηχανισμό του Δήμου. Προς συγκάλυψη της έλλειψης νομιμότητας και για τα προσχήματα, η προσβαλλόμενη «δανείζεται» φράσεις από το άρθρο 163 Ν.3584/07. Αυτό, όμως, ούτε υποκαθιστά την έλλειψη νομιμότητας ούτε εγγυάται ότι οι άμισθοι σύμβουλοι, έχουν την πρόθεση να σεβαστούν τέτοιους περιορισμούς.
3. Διότι εκτός από η νομική του διάσταση, το ζήτημα έχει πολύ σημαντικό ουσιαστικό περιεχόμενο. Μια περίεργη αντίληψη και πρακτική εμφανίστηκε στον Δήμο Μεταμόρφωσης, αμέσως μετά τις εκλογές, για να κορυφωθεί μετά την ανάληψη της Διοίκησης από τη νεοεκλεγείσα Δημοτική Αρχή. Άνθρωποι χωρίς καμιά υπηρεσιακή ιδιότητα και αρμοδιότητα να αλωνίζουν στις υπηρεσίες, «ως εξουσίαν έχοντες», να υπόσχονται, να δίνουν εντολές και να προαναγγέλλουν αποφάσεις και επιλογές για πρόσωπα και πράγματα. Αυτή η αντίληψη που εκτός από «αλαζονείαν και μέθην», υποδηλώνει και βαθύτατη άγνοια για το πώς διοικούνται οι Δήμοι και ποια είναι τα όρια της πολιτικής ηγεσίας τους, επιχειρείται να επενδυθεί με νομιμοφάνεια και να προσλάβει θεσμικά χαρακτηριστικά με την προσβαλλόμενη Δημαρχιακή απόφαση.

Επειδή, όπως προκύπτει από το corpus της προσβαλλόμενης απόφασης, τις ισχύουσες διατάξεις και τα προεκτιθέμενα, νομική δυνατότητα ορισμού αμίσθων συμβούλων από τον Δήμαρχο δεν υπάρχει και τέτοιοι διορισμοί αντίκεινται στις αρχές και τους κανόνες του ισχύοντος διοικητικού συστήματος.
Επειδή η προσβαλλόμενη φέρει τα χαρακτηριστικά της Διοικητικής πράξης που παράγει έννομες συνέπειες, προσδίδει «αυθεντία» (authority) σε πρόσωπα που δεν την δικαιούνται και διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Επειδή ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι έχουν κάθε δικαίωμα και δυνατότητα να συμβουλεύονται, να διαβουλεύονται και να ακούνε απόψεις των φίλων, των οπαδών, των μελών της παράταξής τους και οποιουδήποτε πολίτη αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τους εκχωρούν δημοτικές αρμοδιότητες, να τους εξοπλίζουν με δημόσιου χαρακτήρα αυθεντία και να τους προσδίδουν δημόσιο ρόλο, για μικροπολιτικούς λόγους ή για την πολιτική ενίσχυσή τους στις επόμενες εκλογές.
Επειδή η «εθελοντική» παροχή υπηρεσιών για την οποία γίνεται λόγος στην τελευταία φράση της προσβαλλόμενης, δεν έχει βέβαια καμιά σχέση με τον εθελοντισμό, ο οποίος μόνο ενταγμένος σε υπηρεσιακές δομές του Δήμου νοείται και όχι ως πρόσχημα για την εγκατάσταση ….κομισαρίων στη Δημόσια Διοίκηση.
Επειδή, όπως προεκτέθηκε, οι ορισθέντες άμισθοι σύμβουλοι – και όχι μόνο- αλωνίζουν τις υπηρεσίες, εμπλέκονται σε υπηρεσιακά θέματα, αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα και εντός και εκτός του Δήμου, μέχρι του σημείου να δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι αντιδήμαρχοι.
Επειδή, κατ’ αρθρ.228 Ν.3852/10, ο επόπτης νομιμότητας, τις αρμοδιότητες του οποίου ασκείτε, μπορεί με απόφασή του να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, ακόμα και πριν από τη διαβίβαση των απόψεων του εκδόσαντος οργάνου, αν συντρέχει λόγος επείγοντος και η προσφυγή παρίσταται ως προδήλως βάσιμη ή ο προσφεύγων κινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτη ή δυσεπανόρθωτη βλάβη. Στην προκειμένη περίπτωση η βασιμότητα της προσφυγής είναι κατάδηλη και η επαπειλούμενη βλάβη αφορά το δημόσιο συμφέρον. Ως εκ τούτου, συντρέχουν και οι δύο διαζευκτικά απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 836//27-9-2019 απόφασης του Δημάρχου Μεταμόρφωσης, ακόμα και πριν από την αποστολή των απόψεών του.
Επειδή η παρούσα ασκείται νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι βάσιμη κατά νόμο και κατ’ ουσίαν
ΓΙ’ ΑΥΤΑ
Και όσα επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε και να προσκομίσουμε εφ’ όσον ζητηθεί ή χρειαστεί
ΖΗΤΑΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας. Να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 836/27-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Μεταμόρφωσης. Να ανασταλεί η εκτέλεση της προαναφερόμενης απόφασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής μας. Να διαταχθούν τα λοιπά νόμιμα.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019
ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ

Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας
Φώτιος Κ. Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Χ. Κολοβός
Γεώργιος Γ. Ηλιόπουλος
Γεώργιος Κ. Χρονόπουλος
Νικολέτα Θ. Πατέλη
Ευάγγελος Χ. Γαρούφος
Δήμητρα Σ. Τσεβά.”

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.