Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής με μοναδικό θέμα την υπογειοποίηση της οδού Μελίνας Μερκούρη

0

Με μοναδικό θέμα τη συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με την υπογειοποίηση της οδού Μελίνας Μερκούρη, θα συνεδριάσει την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, στις 16:00, το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής, στον τρίτο όροφο του δημαρχείου.

Αναλυτικά, η πρόσκληση έχει ως εξής:

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2019, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018, Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργιάς των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]) και ειδικότερα της παραγράφου 2, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69, παρ.3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2019, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ),
3. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 29261/27-11-2019 αίτηση της Δημοτικής Συμβούλου Αιμ. Τζίβα, ως επικεφαλής της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Ηρακλείου Αττικής, στην οποία ζητά την εισαγωγή του θέματος της Υπογειοποίησης της Μελίνας Μερκούρη ως τακτικού θέματος σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο,
4. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 29339/28-11-2019 αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων Κ.Κουτρούλη, Ι.Κεσκινίδη, Ι.Φίλανδρου, Μ.Γαλακτοπούλου, Γ.Μαστοράκου, Π.Βλασσόπουλου, Ε.Βλαντή, Αικ.Ασημακοπούλου, Γ.Παπαδημητρίου, Α.Μήνα, Μ.Βαφειαδάκη, Η.Μπάρμπα και Δ.Τσαπραζλή, με θέμα τη συζήτηση της υπογειοποίησης της Μ.Μερκούρη, σε ειδικό (μονοθεματικό) δημοτικό συμβούλιο,

Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 03/12/2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 16:00 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  • Συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με την υπογειοποίηση της οδού Μελίνας Μερκούρη.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.