Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής την Τρίτη 19 Νοεμβρίου

0

Συνολικά 17 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Τρίτη  19 Νοεμβρίου και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

1.«Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 (Ανταποδοτικά τέλη)» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

2.«Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων , για το έτος 2020» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

3.«Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2020». (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

4.«Καθορισµός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020»  (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

5.«Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήσης υπεδάφους, για το έτος 2020». (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

6.«Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2020.» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Φιλιππούση– Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

7.«Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος    2020». (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Λάμπρου – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

8.«Καταβολή ή μη αποζημίωσης στον κ. Σταμογιαννόπουλο Ευθύμιο.» ( Νομική Υπηρεσία)

 9.Έγκριση Ε΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΙΣΗΓ.  κ. Α.Δαμιανίδου – Πρόεδρος Μ.Ζούρου) Σχετικά:   Η υπ΄ αριθμόν   104/29-10-2019 απόφαση Δ.Σ.

10.«Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου» (ΕΙΣΗΓ. κ. X.Ρέλλου – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

11.«Έγκριση α) της διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών οδοποιίας, συντήρησης εγκαταστάσεων και δικτύων για το Ειδικό Συνεργείο για ένα (1) έτος», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #72.858,42#€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, β) της με αριθμό 19ΤΥ/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) των όρων διακήρυξης του εν λόγω συνοπτικού διαγωνισμού». (ΕΙΣΗΓ. κ. X.Ρέλλου – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

12.Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 26036/16-10-2019 γνωμοδότησης της Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου κ. Αικατερίνης Αγρίου για καθορισμό οφειλής από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα μετά από αίτηση που υπέβαλε η κα Λύκου Μαρία του Γεωργίου ενεργώντας ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των κ.κ.: 1) Λύκου Γεώργιου του Δημητρίου  και 2) της Κυριακής τέως σύζυγος Λύκου Γεωργίου το γένος Σταματίου και Πολυξένης Κουρινάκη.

(ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Λάμπρου – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

 13.Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α. 00-6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για έκτακτη οικονομική ενίσχυση του «Α.Π.Ο. ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» για την κάλυψη δαπανών των δράσεων: α) πρόγραμμα προπονήσεων Special Olympics Ερμής και β) Φιλανθρωπικό τουρνουά Δεκέμβριος 2019. (Εισηγ. κ. Α.Κούρλη – Αντ/χος κ. Ε.Κουτσογιαννάκης)

14.Έγκριση της παροχής υπηρεσίας καλλιτεχνικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του Ν. 4412/16, της συναυλίας με το μουσικό συγκρότημα SANTA PALABRA στο πλαίσιο των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων. (Εισηγ. κ. Σ.Καραβαγγέλη – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ.Ιγγλέζη)

15.«Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή χώρων Άθλησης Δήμου Ηρακλείου Αττικής» με Α.Μ. 38ΤΥ/2017». (Εισηγ. κ. Θ.Μάστορας – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Η.Μοσχονάς)

16.«Έγκριση α) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019» με Α.Μ. 13ΤΥ/2019». (Εισηγ. κ. Χ.Παπαλάμπρος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Η.Μοσχονάς)

17.«Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού, στο όνομα της ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Φωτίου έως 31/12/2019.» (Εισηγ. κ. Μ.Καραμπάτσου-Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Η.Μοσχονάς)

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.