Ο νόμος ξετρύπωσε από την κρυψώνα της, τη δημοτική αρχή Ηρακλείου Αττικής

0

Συνεδριάζει ξανά το δημοτικό συμβούλιο για τα δημοτικά τέλη μετά από παρέμβαση των τριών μεγαλύτερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης

Είναι κοινή παραδοχή, πλέον, πως μόνο τον οίκτο προκαλούν οι αλλεπάλληλες παλινωδίες της δημοτικής αρχής του κ. Μπάμπαλου, στο Ηράκλειο Αττικής, για το γνωστό θέμα των δημοτικών τελών της νέας χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την αρχική απόφαση της διοίκησης να μην μειώσει τα δημοτικά τέλη παρά τις αφόρητες πιέσεις των τριών μεγαλύτερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης είχαμε την άμεση αντίδραση από πλευράς των Συνδυασμών της μειοψηφίας να αξιοποιήσουν το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος και να συγκαλέσουν αυτές δημοτικό συμβούλιο. Σε αυτό ζητάνε να ανακληθούν οι πρόσφατες αποφάσεις της πλειοψηφίας και να προχωρήσει επιτέλους σε γενναίες μειώσεις των δημοτικών τελών.
Η πλευρά της διοίκησης προσπάθησε με κάθε τρόπο να μην ικανοποιήσει το νομιμότατο αίτημα της αντιπολίτευσης και προέβη σε συσκέψεις επί συσκέψεων, μεταξύ των αρμόδιων στελεχών της (για αυτό και η τόσο καθυστερημένη αντίδραση), όμως τελικά διαπίστωσαν πως δεν μπορεί να το αποφύγει και έτσι θα το … απολαύσει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, στις 18:00, στον τρίτο όροφο του δημαρχείου, όπου θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση.
Σίγουρα πρόκειται για μία πρώτη νίκη της αντιπολίτευσης και μία ακόμη ήττα της διοίκησης του κ. Μπάμπαλου. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε αν τελικά η δημοτική αρχή θα ικανοποιήσει την επιθυμία των πολιτών της, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί άλλωστε, και θα μειώσει τα δημοτικά τέλη που είναι από τα πιο ακριβά στην Αττική.

Αναλυτικά, η πρόσκληση που απέστειλε ο δήμος αναφέρει: “Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2019, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018, Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]) και ειδικότερα της παραγράφου 2, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2019, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
3. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 30017/04-12-2019 αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων Κ.Κουτρούλη, Χ.Τσουλουχά, Ι.Φίλανδρου, Αικ.Ασημακοπούλου, Ι.Κεσκινίδη, Γ.Μαστοράκου, Π.Βλασσόπουλου, Μ.Γαλακτοπούλου, Δ.Τσαπραζλή, Γ.Παπαδημητρίου, Μ.Βαφειαδάκη, Α.Μήνα, περί σύγκλησης δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18/12/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ της 26-11-2019 με θέμα «Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 (Ανταποδοτικά τέλη)» (θέμα 1ο της Η.Δ. του Δ.Σ. της 26-11-2019), επανασυζήτηση και λήψη απόφασης.
2. Ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ της 26-11-2019 με θέμα «Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για το έτος 2020» (θέμα 2ο της Η.Δ. του Δ.Σ. της 26-11-2019), επανασυζήτηση και λήψη απόφασης.”

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.