Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή [Θέματα]

0

Για την επόμενη Τρίτη (1/12) είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου Αττικής.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη (1/12) και ώρα 13:45, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα
εξής:

1. «Γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 14852/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 3ο Μονομελές σχετικά με προσφυγή του Πάρη Κεραμίδα» (Εισηγ. Νομική Υπηρεσία)

2. «Γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 14350/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 16ο Μονομελές» (Εισηγ. Νομική Υπηρεσία)

3. «Γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 14351/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 16ο Μονομελές» (Εισηγ. Νομική Υπηρεσία)

4. Έγκριση του με αρ. πρωτ. οικ.25285/25-11-2020 πρακτικού αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού & Προμήθεια εορταστικού διακόσμου (εξωτ. χώρων)» της αρμόδιας επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με την οριστική κατακύρωση στους αναδόχους (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Αγγέλη– Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

5. α)Έγκριση του υπ ́αριθμ.πρωτ.24814/19-11-20 πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών, για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων» διάρκειας τριών (3) ετών» – Συμφωνία Πλαίσιο- συνολικής δαπάνης 1.135.740,80€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και β) την κατακύρωση του διαγωνισμού στους οριστικούς αναδόχους. (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Μαργιώλη– Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

6. «Έγκριση υποβολής αιτήματος για τη χρηματοδότηση του ∆ήμου Ηρακλείου από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υ.Π.ΕΝ. στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Απόκτηση Ελεύθερων Κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις», με κωδικό πρόσκλησης Κ.Χ 2020, για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τρία ακίνητα για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων με ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και ειδικότερα στα ακίνητα : (α) φερομένων ιδιοκτησιών στην περιοχή της Ηπειρώτικα, εντός των Ο.Τ. Γ493 και Γ494 (κοινοχρήστου χώρου – πλατείας και παιδικής χαράς) μεταξύ των οδών Λεωφ. Πλαπούτα και Αυγής (β) φερόμενων ιδιοκτησιών εντός του Ο.Τ. 454ζ (κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου), στη συμβολή των οδών Παπανούτσου και Άνθ. Γαζή στην περιοχή ρέμα Πλάτωνος της Π.Ε. 2 Πράσινος Λόφος και (γ) φερόμενων ιδιοκτησιών εντός του Ο.Τ. 445 (κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου), στη συμβολή των οδών Πρασ. Λόφου, Διστόμου και Μαινάλου στην περιοχή Πράσινος Λόφος». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής- Αντ/χος κ.Η.Μπάρμπας)

7. «Απόδοση λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Α1615/2020 από την υπάλληλο του Δήμου Σπυροπούλου Ευσταθία Έφη , ποσού 1.214,36€ και απαλλαγή υπόλογου. (Εισηγ. κ. Θ.Μάστορας- Αντ/χος κ.Η.Μπάρμπας)

8. «Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.960€ σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.015 “Προμήθεια εξοπλισμού πάρκων, πλατειών κλπ ́ ́ του προϋπολογισμού έτους 2020 και ποσού 248,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.015 “Προμήθεια εξοπλισμού πάρκων, πλατειών κλπ ́ ́ του προϋπολογισμού έτους 2021 για την Προμήθεια Συστήματος μίας Χρήσης μαζέματος ακαθαρσιών σκύλων». (Εισηγ. κ. Χ.Μπατάλια-Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Βαβουράκης)

9. «Έγκριση Α) των όρων της υπ’ αριθμ. 18214/ 29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στον Άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» Β) της συμμετοχής στο Πρόγραμμα με την κατάθεση πρότασης με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» , συνολικού προϋπολογισμού 3.744.180,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. και Γ) Εξουσιοδότησης του ∆ημάρχου Νικόλαου Μπάμπαλου, για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της πρότασης ». (Εισηγ. κ. Χ.Μπατάλια-Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Βαβουράκης)

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.