Δήμος Δάφνης – Υμηττού: Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)»

0

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)” με προεκτιμώμενη αμοιβή 52.419,35 € (χωρίς ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dafni-ymittos.gov.gr.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται σφραγισμένο δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, Δ/νση: Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, 17 235 Β΄όροφος.

Σε περίπτωση που δεν το παραλαμβάνει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132085551 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τούνα Βαρβάρα, Γεώργιος Χριστόφιλος (e-mail: [email protected] ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 21/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των παραπάνω κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 2 γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι εννέα (9) μήνες.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: (1) Για κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές), ένα τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας. (β) και επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται από: I) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει, κατά την τελευταία πενταετία να έχει εκπονήσει ή να έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση: – μίας (1) τουλάχιστον μελέτης Ελεγχόμενης Στάθμευσης – μίας (1) τουλάχιστον μελέτης Οδικής Ασφάλειας – μίας (1) τουλάχιστον Κυκλοφοριακής μελέτης ή μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που να αφορούν Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 30.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” – Άξονας 4: “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”).

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

Η Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με την υπ. Αριθμ. 120/27-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΡΖΩ9Φ-5Η3) απόφασή της.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.