Ενημέρωση για τους ωφελούμενους της πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ που θα τοποθετηθούν στο Δήμο Βύρωνα

0

Ο Δήμος Βύρωνα με ανακοινωση του ενημερωνει τους ωφελούμενους της πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ που θα τοποθετηθούν στις υπηρεσίες του δήμου το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά:

“Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες ωφελούμενους της 4/2020 Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σχετικά με την διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για την πρόσληψή τους στο Δήμο μας, έτσι ώστε λόγω COVID 19 να αποφευχθεί ο συνωστισμός για λόγους δημόσιας υγείας. 

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα κατάταξης  επιτυχόντων της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ 4/2020 και τους έχει σταλεί στο προσωπικό τους email Συστατικό Σημείωμα ή έχουν ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο  Κεφάλαιο 6 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας πρόσκλησης, θα πρέπει  να αποστείλουν τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής μέσω  email του Συστατικού Σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ 2, στο Δήμο μας με ηλεκτρονική σάρωση(pdfστη διεύθυνση [email protected].gr με Θέμα το ονοματεπώνυμο του επιτυχόντα και τη φράση «ΟΑΕΔ 4/2020».

Εάν η ηλεκτρονική υποβολή αυτών δεν είναι δυνατή, τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μας, όπου θα αναγράφεται εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του επιτυχόντα ωφελούμενου και η φράση «ΟΑΕΔ 4/2020». 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που υποβάλλονται με ευκρίνεια και στις 2 περιπτώσεις:

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Τίτλος Σπουδών και τυχόν πρόσθετα προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ και στο παράρτημα ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της οικείας Πρόσκλησης.
 3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ που να βρίσκεται σε ισχύ την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών για την πρόσληψη.
 4. Έγγραφο που να βεβαιώνει τον αριθμό μητρώου Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
 5. Βεβαίωση Απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΙΚΑ (Παλιός ή Νέος ασφαλισμένος).
 6. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ και στο οποίο ο προσλαμβανόμενος εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
 7. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
 8. Για τους ωφελούμενους οι οποίοι είναι ΑμεΑ ή για τους ωφελούμενους που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον/την οποίο/α συντηρούν, προσκομίζουν  Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15.07.2010)  σε ισχύ.
 9. Κατάσταση εργαζομένου με συμπληρωμένα όλα τα πεδία (επισυνάπτεται στο παρόν προς συμπλήρωση).
 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνει ο επιτυχών ωφελούμενος ότι <<δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε ποινή για κλοπή …κλπ  και τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας του με ασφάλιση-ένσημα  (επισυνάπτεται στο παρόν προς συμπλήρωση).
 11. Το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου (microdata) συμπληρωμένο υποχρεωτικά για τη νομιμοποίηση της πρόσληψης.

***Το ανωτέρω (11) θα χορηγηθεί στον ωφελούμενο από τα αρμόδια όργανα του Δήμου κατά τη διαδικασία της πρόσληψης. 

Ο χρόνος απόκτησης των τυπικών προσόντων πρέπει να είναι πριν την 6/7/2020.

            Για τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ), ο χρόνος απόκτησης πρέπει να είναι πριν την  03/08/2020.

Μετά τον έλεγχο των γενικών προσόντων τοποθέτησης (παρ.6.1), των απαιτούμενων τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα τοποθέτησης (παρ. 6.2) και των τίτλων σπουδών – πρόσθετων προσόντων (παρ. 6.3), οι επιτυχόντες ωφελούμενοι θα προσληφθούν – τοποθετηθούν μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερολογιακών (30) ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου ως εισερχομένου του Συστατικού Σημειώματος που απέστειλε μέσω email το αρμόδιο ΚΠΑ 2 στο Δήμο μας.

Οι ωφελούμενοι που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψη και τοποθέτησή τουςθα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά και με δική τους ευθύνη, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι <<Δεν αποδέχομαι τη θέση ειδικότητας….για την οποία έχω επιλεγεί κατόπιν της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ 4/2020>>.

Τέλος επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ του επιτυχόντα ωφελούμενου του ΟΑΕΔ από την διαδικασία πρόσληψης.                                                           

 Πατήστε εδώ για για το ενημερωτικό σημείωμα για τα δικαιολογητικά

Πατήστε εδώ για την Υπεύθυνη Δήλωση (να συμπληρωθεί και να σταλεί ηλεκτρονικά στo [email protected])

Πατήστε εδώ για τα στοιχεία ωφελούμενου (να συμπληρωθεί και να σταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected])

 Από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Βύρωνα

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213 2008681, 213 2008682, 213 2008684 & 213 2008619″

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.