Ελάτε στην παρέα μας

Βριλησσίων

Ποιοι ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βριλησσίων

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων Γ. Πισιμίσης όρισε τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας Αντιδημάρχους του Δήμου Βριλησσίων για το χρονικό διάστημα από 02/01/2024 έως 1/1/2025, μεταβιβάζοντας σε αυτούς, αντίστοιχα, με εξαίρεση την πειθαρχική αρμοδιότητα, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 1. Τον κ. Χρηστάκη Αναστάσιο (Τάσο) του Αθανασίου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών – Παροχής υπηρεσιών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Προμηθειών – Δημοπρασιών και Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων του Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περιπτ. ε του Ν. 3852/2010, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Την ορθολογική ανάπτυξη και αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου.
 • Την τήρηση όλων των σχετικών ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση διαδικασιών.
 • Την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση και λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Την Ασφάλεια και την τήρηση Υγιεινής Εργασίας στους χώρους του Δήμου και για τους εργαζόμενούς του.
 • Την ομαλή λειτουργία του Δημοτολογίου, Μητρώων Αρρένων και Στρατολογίας.
 • Το Ληξιαρχείο.
 • Των Εκλογικών Θεμάτων.
 • Την Εξυπηρέτηση Δημοτών.
 • Την υποστήριξη των Δημοτικών Οργάνων και Συνδυασμών.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία.

 

 

 1. Την κα Τζίμα Λαμπρινή Λίλη του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Οικογενειακής Πολιτικής, Ισότητας και Προσχολικής Ηλικίας και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών του Δήμου για τη στήριξη της οικογένειας
 • Εποπτεία, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου
 • Υλοποίηση προγραμμάτων «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ-ΕΕΤΑΑ)
 • Μεριμνά για τη λειτουργία ΚΔΑΠ για εργαζόμενους γονείς
 • Συντονίζει και διαχειρίζεται το ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ «ΚΡΙΚΟΣ»
 • Υπεύθυνη για τη λειτουργία της σχολής γονέων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 • Υλοποίηση και υποστήριξη πολιτικών για την ισότητα των φύλων
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους

Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο δεν παρέχεται αντιμισθία.

 

 1. Τον κ. Γούναρη Χρήστο του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Τη συνεχή, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου.
 • Το σχεδιασμό και εφαρμογή Προγραμμάτων Παιδείας
 • Το σχεδιασμό και εφαρμογή Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
 • Το σχεδιασμό και εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δράσεων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Τη συνεργασία με τις αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές Διευθύνσεις Παιδείας και τις Διοικήσεις των Σχολικών Μονάδων για τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών μονάδων του Δήμου.
 • Την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κέντρου Μελέτης, (ΔΗΚΕΜΕ)
 • Τη συνεργασία στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που αφορούν εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ενηλίκων πολιτών του Δήμου.
 • Την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)
 • Το σχεδιασμό και την εισήγηση του κανονισμού λειτουργίας καθώς και τις τροποποιήσεις του, για το θεσμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου.
 • Τη Διοικητική και Τεχνική Μέριμνα των Σχολικών Μονάδων
 • Το σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους

 

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία.

 

 1. Τον κ.Δημητρίου Αναστάσιο (Τάσο) του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Διοίκηση, σχεδιασμός και οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων
 • Διοίκηση των τμημάτων και των υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου
 • Επίβλεψη και     αποτελεσματική    λειτουργία    των     αθλητικών     και    πολιτιστικών εγκαταστάσεων και δομών του Δήμου
 • Σχεδιασμός νέων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων
 • Επικοινωνία, συντονισμό και υποστήριξη όλων των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων του Δήμου
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους

 

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία.

 

 1. Τον κ. Μπήτα Ιωάννη του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Πολιτικής προστασίας και Ασφάλειας Πόλης και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης προγραμμάτων δημοτικής ασφάλειας πόλης
 • Διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και αποτελεσματική παρέμβαση του Δήμου σε περιπτώσεις θεομηνιών, φυσικών καταστροφών, εκτάκτων και επικίνδυνων περιστατικών
 • Συντονισμός της κινητοποίησης των υπηρεσιών και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου για την άμεση παρέμβαση σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που απειλούν τη ζωή, ασφάλεια και περιουσία του κοινωνικού συνόλου της πόλης
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε εφαρμογή των σχετικών σχεδίων εκτάκτων αναγκών
 • Προγραμματισμός και εκπόνηση μελετών προμηθειών, εργασιών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας της πόλης
 • Οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του τοπικού συντονιστικού οργάνου για την Πολιτική Προστασία
 • Διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο δεν παρέχεται αντιμισθία.

 

 

 1. Τον κ. Ασημακόπουλο Αδάμ (Δάνη) του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και διαχείρισης των θεμάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μηχανοργάνωσης και Επικοινωνιών των δημοτικών υπηρεσιών
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών του Δήμου
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου και εφαρμογών έξυπνης πόλης
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη , σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών και δράσεων για την έρευνα και την καινοτομία του Δήμου
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους.

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία.

 

 

 1. Την κα Μαντινίδου-Τσούβαλου Σοφία του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής πολιτικής και Πρωτοβάθμιας Υγείας και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Εποπτεία, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για όλους τους κατοίκους του Δήμου καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 • Εποπτεία, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του δημοτικού πολυιατρείου και φαρμακείου
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας
 • Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα
 • Οργάνωση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 • Εποπτεία, συντονισμός και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
 • Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία του ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας
 • Οργάνωση και υλοποίηση δομών και προγραμμάτων για την απασχόληση στο Δήμο
 • Εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία μονάδων κοινωνικής μέριμνας
 • Εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, του κοινωνικού παντοπωλείου και της κοινωνικής ιματιοθήκης
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους

 

Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία.

 

 

 1. Τον κ. Μαρίνη Γεώργιο του Βασιλείου, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης της δημοτικής πολιτικής Περιβάλλοντος
 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης της δημοτικής πολιτικής επί θεμάτων τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης εφαρμογών ενεργειακής αειφορίας
 • Την εποπτεία και ευθύνη για την Καθαριότητα της πόλης και τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών
 • Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης της δημοτικής πολιτικής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α)
 • Την εποπτεία και ευθύνη περί των θεμάτων πρασίνου της πόλης
 • Την εποπτεία και ευθύνη περί των θεμάτων ηλεκτροφωτισμού της πόλης
 • Την εποπτεία και ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων ελέγχου και εν γένει πολιτικών και δράσεων καλής διαχείρισης και ευζωίας των αδέσποτων ζώων
 • Την παρακολούθηση και διαχείριση διαδημοτικών υποθέσεων περί ρεμάτων-υδάτων και εν γένει διαδημοτικών περιβαλλοντικών δράσεων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία.

 

 

 1. Τον κ. Δημαρά Θεόδωρο-Ερνέστο (Άκη) του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Αστικών Υποδομών, Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης και καλής εκτέλεσης Μελετών, Διαγωνισμών Έργων Υποδομών και Κτιριακών Έργων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη σχεδιασμού και προγραμματισμού της κτιριακής ανάπτυξης, καθώς και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων υλοποίησής της.
 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης και διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν τις αδειοδοτήσεις και σχετικές ρυθμίσεις λειτουργίας περιπτέρων, κυλικείων κλπ.
 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης της διαχείρισης και συντήρησης του Δικτύου Ύδρευσης και των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης και καλής εκτέλεσης των έργων υποδομής, κτιριακών και εν γένει τεχνικών έργων
 • Την εποπτεία και ευθύνη αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Την ευθύνη επί της δημοτικής πολιτικής σχετικά με τη λαϊκή αγορά, την εμποροπανήγυρη της Αναλήψεως, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης των θεμάτων οδικής κυκλοφορίας και δημόσιων συγκοινωνιών.
 • Διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας και αντίστοιχων χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Ειδικές Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές Τεχνικών Έργων
 • Σχεδιασμός, εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία υποδομών βιώσιμης κινητικότητας (δημοτική συγκοινωνία, ποδηλατόδρομοι, υποδομές βαδησιμότητας)
 • Σχεδιασμός και την υλοποίηση πολιτικών και υποδομών για την προσβασιμότητα
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων και την υπογραφή των αδειών και δηλώσεων τελέσεώς τους.

 

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται αντιμισθία.

 

Β. Στους Αντιδημάρχους κ.κ Χρηστάκη Αναστάσιο (Τάσο), Γούναρη Χρήστο, Δημητρίου Αναστάσιο (Τάσο), Ασημακόπουλο Αδάμ (Δάνη), Μαντινίδου-Τσούβαλου Σοφία, Μαρίνη Γεώργιο και Δημαρά Θεόδωρο-Ερνέστο (Άκη) παρέχεται αντιμισθία.

 

Γ. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης, κος Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος) του Αθανασίου θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή οποτεδήποτε με απόφαση του δημάρχου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ