Ελάτε στην παρέα μας

Βριλησσίων

Κοινοποίηση επιστολών από τον Δήμο Βριλησσίων για άμεσο καθαρισμό οικοπέδων

Δημοσιεύθηκε

στις

Επιστολές για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπέδων τους αποστέλλει στους ιδιοκτήτες ο Δήμος Βριλησσίων.

Η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Πόλης ξεκινά την κοινοποίηση επιστολών που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες ακάλυπτων χώρων και οικοπέδων, υπενθυμίζοντας την υποχρεώση τους να προβούν στον καθαρισμό τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς έως τις 30 Απριλίου 2024.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση που καθαρισμός πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτα από τον Δήμο Βριλησσίων, επιβάλλεται το προβλεπόμενο από το νόμο πρόστιμο.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

“Ο Δήμος Βριλησσίων ενημερώνει ότι σύμφωνα με: α) την 19/04/2023 Κ.Υ.Α. «Έγκριση της υπ. αρ. 20/2023 Πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ 2549/Β/19.4.2023), β) την απόφαση Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 18851 οικ. Φ.700.20/07.04.2023 (ΦΕΚ 2549/19.04.2023 τεύχος Β’), γ) τις διατάξεις του άρθρου 53Α ν. 4662/20, όπως συμπληρώηθηκαν από το άρθρο 31 του ν. 5075/23, δ) τη διάταξη της περ. 26 υποπαρ. β’ παρ. Ι άρθρο 75 ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 266 του ν.5037/23 οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και

γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και εκτός σχεδίου γεωτεμαχίων με κτίσμα, (για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής) και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεούνται να προβούν στον καθαρισμό αυτών [υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε επαφή με κτίσμα, απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης (φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα και κλαδιά) που βρίσκεται στο έδαφος, καθαρισμός της κόμης των δένδρων, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ώστε να μην καλύπτουν όλο το έδαφος αλλά και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων], για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, έως την 30η Απριλίου κάθε έτους και την συντήρηση του καθαρισμού καθ΄ όλη την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Στους αναφερόμενους χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων και άλλων εύφλεκτων υλών από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Eπίσης, μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, οι ανωτέρω οφείλουν να προβούν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών κατά την αντιπυρική περίοδο, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Τα πρόστιμα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο: α) πρόστιμο ύψους 0,50 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ και β) η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον κατά τα οριζόμενα στην οικεία Πυροσβεστική Διάταξη ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.

Σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος δίνει την συναίνεσή του για τη διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον Δήμο. Σε κάθε περίπτωση σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων, ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός για την άμεση άρση του κινδύνου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παραπάνω υποχρέωσης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από 12.600€ έως 54.000€ ευρώ.

Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων

Ο Δήμος Βριλησσίων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την 24/05/2023 Κ.Υ.Α. με αριθμό: Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που:

1. Βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

2.Βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια της ανωτέρω περίπτωσης.

3. Βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.

4.Βρίσκονται σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια της ανωτέρω περίπτωσης.

5.Βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών

Έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1.Πρόσληψη αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα για την εξέταση του ακινήτου και την σύνταξη τεχνικής έκθεσης στην οποία ορίζεται η ένταξη του σε κατηγορία επικινδυνότητας, ήτοι Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3) και Ιδιαίτερα Υψηλή (4), καθώς και αναφορά των απαιτούμενων προληπτικά μέτρων πυροπροστασίας (προληπτικά, παθητικά και ενεργητικά).

2. Υποβολή της ανωτέρω τεχνικής έκθεσης και της αξιολόγησης της επικινδυνότητας στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έως την 31/03/204.

3. Έως την 30 /04/2024 δήλωση του ιδιοκτήτη στην ανωτέρω πλατφόρμα, ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ακινήτου σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως αυτές ορίζονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

Κυρώσεις

1. Μη υποβολή εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου και της τεχνικής έκθεσης απαιτούμενων μέτρων και λοιπών στοιχείων από τεχνικό επιστήμονα, επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την επιφάνεια και κατηγορία επικινδυνότητας του, από 0,10 έως 0,50 ευρώ ανά τ.μ. και όχι κάτω των 250,00 ευρώ.

2. Μη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας, επιβάλλεται για κάθε ενότητα μέτρων (προληπτικά, παθητικά, ενεργητικά) πρόστιμο ύψους 500,00 ευρώ.

Εφαρμογή του Κανονισμού

1.- Υποβολή εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας και έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, έως 31/03/2024.

2.- Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο (2024).

3.- Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/02/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

4.- Μέχρι την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρησης των στοιχείων, το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας, η τεχνική έκθεση και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη στο Δήμο σε έντυπη μορφή.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες να προβούν άμεσα σε καθαρισμό των οικοπέδων έως 30 Απριλίου 2024 (καταληκτική ημερομηνία).

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω υποχρεώσεις, ισχύουν και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρο 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα).

Ο καθαρισμός του οικοπέδου αποτελεί ένα βασικό μέτρο για την εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς”.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ