Δήμοι – Κορωνοϊός: Πώς θα λειτουργούν – Η βεβαίωση μετακίνησης αιρετών [Εγκύκλιος]

0

Τον τρόπο λειτουργίας των δήμων και των οργάνων διοίκησης (δημοτικά συμβούλια, επιτροπές κλπ) καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται συνεδρίαση είτε με τηλεδιάσκεψη είτε δια περιφοράς. Με την ίδια ΕΓΚΥΚΛΙΟ καθορίζονται και οι τρόποι μετακίνησης των αιρετών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

  1. Λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.

4682/2020 (Α’ 76), και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως

30.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.

Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899), τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό

συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων,

δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.), μπορούν να συνεδριάζουν με τους

ακόλουθους τρόπους, κατ’ επιλογή του προέδρου τους:

 

– Με τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό

μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης, skype,

κ.ά., το οποίο καθορίζεται στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου ή του προέδρου του κάθε συλλογικού οργάνου.

Στην περίπτωση, ωστόσο, χρήσης της υπηρεσίας e-presence

(www.epresence.gov.gr), εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ.

429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37

Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020

(Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επίσης, στις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι

ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των

αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του εκάστοτε συλλογικού οργάνου.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το

συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στη συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά (7)

άτομα, η συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με τηλεδιάσκεψη

ή δια περιφοράς.

 

Δια περιφοράς, η οποία πραγματοποιείται, με έκδοση πρόσκλησης από τον

Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, με την οποία περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη

της απόφασης και εφόσον, συμμετέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών

του συλλογικού οργάνου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.