Ελάτε στην παρέα μας

Ανακοινώσεις

Καλλιθέα: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Δήμος Καλλιθέας διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 22/1 και ώρα 15:00.

Ο Δήμος Καλλιθέας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε κάτω των ορίων Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 199.987,20 € η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου/ων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων» και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 08/01/2020 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/ 01/2020 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δείτε εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ