Ελάτε στην παρέα μας

Ανακοινώσεις

Αιτήσεις τώρα στην Τράπεζα της Ελλάδος – Προκήρυξη εκτός ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε

στις

Νέες προσλήψεις πραγματοποιεί από σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εκτός ΑΣΕΠ για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Μονάδων της.
Ειδικότερα, ανακοινώνεται η πλήρωση, κατόπιν επιλογής 25 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου και λήγει την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Τα προσόντα για προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

 

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ
  2. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
  3. Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας, με ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται παραπάνω κατά περίπτωση, η οποία θα έχει αποκτηθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ανά Κωδικό Θέσης.
  4. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική γλώσσα από την κατοχή σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.
  5. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  6. Οι άνδρες υποψήφιοι κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές

Όσοι επιλεγούν, θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Αιτήσεις συμμετοχής

Η Τράπεζα επικουρείται κατά τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων από τη Συμβουλευτική Εταιρεία σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού «Stanton Chase», μέσω της δημοσίευσης σχετικών αγγελιών εργασίας από την Εταιρεία στον ακόλουθο σύνδεσμο, εδώ.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ή θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, επικουρούμενη στο έργο της από την εταιρεία «Stanton Chase».

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ