Ελάτε στην παρέα μας

Εργασία

Συνταξιοδότηση: Επιτάχυνση επεξεργασίας των αιτήσεων που εκκρεμούν – Kαταργείται η ακρόαση των ασφαλισμένων

Δημοσιεύθηκε

στις

Επιτάχυνση επεξεργασίας των αιτήσεων συνταξιοδότησης που εκκρεμούν – Καταργείται η ακρόαση των ασφαλισμένων για τις περιπτώσεις που απορρίπτεται η αίτηση συνταξιοδότησης τους.

Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» όπου καταργείται η ακρόαση προκειμένου να επιταχυνθεί η εκκαθάριση των συντάξεων που εκκρεμούν.

Σύμφωνα με το υπ’ άρθρο 46 του 2676/1999 πριν την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης αιτήσεως ασφαλισμένου για την απονομή σύνταξης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να καλεί το θιγόμενο ασφαλισμένο σε ακρόαση.

Το δικαίωμα της ακρόασης συνίσταται στην παροχή δυνατότητας στον ασφαλισμένο να αναπτύξει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του ενώπιον του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της διοικητικής πράξης και να προτείνει λύσεις πριν αυτό προβεί σε επιβαρυντική γι’ αυτόν ενέργεια ή μέτρο.

Για την άσκηση του δικαιώματος του ο ασφαλισμένος καλούνταν να εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή άπρακτης παρέλευσης του πιο πάνω χρόνου, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί το δικαίωμα.

Αιτιολογική έκθεση

Η συγκεκριμένη διάταξη, σύμφωνα με την αιτιολογική της έκθεση, αποσκοπεί στο να κατοχυρώσει την κοινωνική ασφάλιση όχι μόνο με ουσιαστικές αλλά και με διαδικαστικές ρυθμίσεις, προκειμένου να «επιτευχθεί αποτελεσματική και δικαιότερη λειτουργία στη διοικητική διαδικασία που θα κατοχυρώνει την άμεση συμμετοχή του ασφαλισμένου στη διαδικασία λήψης της απόφασης [συνταξιοδότησης] και θα δημιουργεί εμπιστοσύνη του ασφαλισμένου προς τον Ασφαλιστικό Φορέα».

Με το άρθρο 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), θεσπίστηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και η ηλεκτρονική έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης. Η συγκεκριμένη διάταξη επιθυμεί να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας απονομής συντάξεων.

Από τη στιγμή που η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 προέβλεψε μια νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και επεξεργασίας των αιτήσεων συνταξιοδότησης, την οποία περιγράφει διεξοδικά και η οποία δεν περιλαμβάνει στάδιο προηγούμενης ακρόασης, η ρητή κατάργηση της διαδικασίας αυτής προτείνεται προκειμένου να μην καταλείπεται πεδίο αμφιβολίας ως προς την τηρητέα εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικασία.

Το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποτελεί πρόβλημα, διότι προκαλεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν κατατεθεί.

Αναλυτικότερα η τροπολογία αναφέρει: “Η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 2676/1999 (A’ 1), περί της ακρόασης του ασφαλισμένου πριν από την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης αίτησης για την απονομή σύνταξης, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αιτήσεων για απονομή σύνταξης που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), περί του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας απονομής σύνταξης. Εφαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος”.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ