Ελάτε στην παρέα μας

Κεντρικό Θέμα

Χαμηλότοκα δάνεια ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις, ποιες τράπεζες συμμετέχουν και με τι επιτόκιο

Δημοσιεύθηκε

στις

Ξεκινούν από τη Δευτέρα 3 Απριλίου οι αιτήσεις στις τράπεζες για τα χαμηλότοκα δάνεια της ΔΥΠΑ όπως είπε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σημειώνοντας ότι αφορά 5.000 δάνεια και 10.000 δικαιούχους.

Όπως είπε το επιτόκιο είναι το 1/4 αυτού της αγοράς και 0% για τρίτεκνους και πολύτεκνους (δηλαδή το 75% του δανείου δεν θα έχει επιτόκιο μόνο το 25%). Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική, η Πειραιώς η Attica Bank, η Παγκρητια οι Συνεταιριστικές Ηπειρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων.

Τα δάνεια χορηγούνται σε νέους ηλικίας από 25 ως 39 ετών και για νέα ζευγάρια όπου το ένα μέλος είναι ηλικίας 25-39 ετών.

Το εισόδημα θα πρέπει να είναι το κατώτερο 10.000 ευρώ και το ανώτερο αυτό που ορίζει το επίδομα θέρμανσης.

Ο αιτών της αίτησης δεν θα πρέπει να έχει άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία να μην είναι άνω των 70 τ.μ. προσαυξανόμενο κατά 10 τ.μ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Επίσης θα πρέπει να μην έχει πάνω από 50% κυριότητα ή επικαρπία σε άλλο ακίνητο.

Για το ακίνητο που θέλει να υποβάλλει αίτηση για δάνειο θα πρέπει να είναι αξίας ως 200.000 ευρώ και να είναι εντός οικιστικής περιοχής. Ο αιτών δεν χρειάζεται εγγυητή ούτε θα καταβάλλει έξοδα φακέλου.

Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ), το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς) και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.

Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει. Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την ΕΑΤ, η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει τη συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών για το καθένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία ο αιτών:

  • δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των βασικών όρων του Προγράμματος,
  • δηλώνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά γνήσια, και
  • εξουσιοδοτεί το Πιστωτικό Ίδρυμα, τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, τον Φορέα Υλοποίησης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται στην αίτηση, με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα και τη δανειοδότησή του, εάν αυτή τελικώς εγκριθεί.

Τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για κάθε αιτούντα.

Σε περίπτωση που αυτές πληρούνται, αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος με βάση τους σχετικούς εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση.

Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα. Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τη ΔΥΠΑ για τις περιπτώσεις προέγκρισης, αποστέλλοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο κατάλογο των στοιχείων και των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων το πιστωτικό ίδρυμα έκρινε ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά αυτά παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο από τη ΔΥΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και της δανειακής σύμβασης.

Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την οικονομική προέγκριση και τη διάρκεια της ισχύος της.

Εντός της σχετικής προθεσμίας ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστωτικό ίδρυμα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να το αγοράσει, και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ