Παρατείνεται η σύμβαση προσωπικού δήμων και περιφερειών

0


Θέματα προσωπικού, μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού ρυθμίζονται με το νόμο 4325/2015. Ειδικότερα, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρατείνονται οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των φορέων των ΟΤΑ που απασχολείται στις συγχρηματοδοτούμενες δομές ΚΗΦΗ, ΚΕΔΗΦ και των Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών Ομάδων, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των φορέων στο νέο κύκλο των αντίστοιχων πράξεων της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 20124-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέρα της 31/12/2015. Η παράταση είναι υποχρεωτική και δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ.

Μετά την ένταξη των φορέων των ΟΤΑ: στο νέο κύκλο χρηματοδότησης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι συμβάσεις προσωπικού θα μπορούν να ανανεώνονται ή να παρατείνονται έως τη λήξη του προγράμματος, με την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006. Αμέσως μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των φορέων των ΟΤΑ για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των αναδόχων του νέου κύκλου, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα έγκρισης της ανανέωσης, ή παράτασης των συμβάσεων προσωπικού.

Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο διατηρείται για τους ΟΤΑ η εξαίρεση από την υποχρέωση χορήγησης έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 οι παρακάτω περιπτώσεις προσλήψεων: έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας, υδρονομείς άρδευσης, προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών με διάρκεια σύμβασης δυο ή κατ΄ εξαίρεση τριών μηνών, εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων, προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα και προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι μίσθωσης έργου επί αντιτίμω.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για κατ΄ εξαίρεση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για πυρασφάλεια και ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών με διάρκεια σύμβασης τριών μηνών σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών χωρίς έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.

Με τον ίδιο νόμο ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν στους μουσικούς που υπηρετούν στους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα. Ειδικότερα οι μουσικοί, συνολικά που υπηρετούν στους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα και απασχολούνται είτε ως καλλιτεχνικό είτε ως εκπαιδευτικό προσωπικό, κατατάσσονται αυτοδίκαια στον κλάδο ΤΕ Μουσικών, από τις 11 Μαΐου 2015. Δηλαδή εξομοιώνονται με τους μουσικούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον διαθέτουν απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου, πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, πτυχίο μουσικής ειδικότητας.

Σχολιάστε το άρθρο

Παρακαλούμε, εισάγετε το σχόλιό σας.
Παρακαλούμε, εισάγετε το όνομά σας.